fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA

Zapraszamy osoby zatrudnione w  mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, do skorzystania ze szkoleń dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W celu zapoznania się z projektem zapraszamy na stronę www.uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl, natomiast w celu zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych z dofinansowaniem zapraszamy na stronę www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

skorzystaj z dofinansowania - studia podyplomowe

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PWSZ W KONINIE 2022/2023 

 1. Administracja samorządowa
 2. Akademia nowoczesnego urzędnika on-line NOWOŚĆ
 3. Alternatywne formy sportu i rekreacji
 4. Budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii
 5. Controlling w przedsiębiorstwie
 6. Doradztwo personalne i zawodowe z elementami coachingu
 7. Edukacja alternatywna z elementami planu daltońskiego
 8. Inspektor ochrony danych
 9. Komunikacja artystyczna
 10. Kształcenie przedmiotowe w języku angielskim
 11. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 12. Metody analizy danych w administracji i biznesie
 13. Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym
 14. Oszczędne wytwarzanie (lean manufacturing)
 15. Poradnictwo dietetyczne
 16. Profilaktyka i poradnictwo w kosmetologii 
 17. Rachunkowość i podatki
 18. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 19. Zarządzanie kadrami i prawo pracy
 20. Zarządzanie projektami
 21. Zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Kształcenie ustawiczne, czyli rozwijanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przez całe życie, uznawane jest obecnie za jeden z najważniejszych czynników wpływających na wzrost gospodarczy i rozwój społeczny. Każdego roku, w różnych formach tego kształcenia uczestniczy co trzeci obywatel Unii Europejskiej w wieku od 25 do 64 lat.
 
Formami kształcenia ustawicznego są studia podyplomowe, kursy i szkolenia przeznaczone dla osób, które chcą poszerzyć, uzupełnić i zaktualizować posiadaną wiedzę lub planują zmianę profilu zawodowego i przekwalifikowanie się. O dużej popularności tych form kształcenia, a w szczególności studiów podyplomowych świadczy liczba uczestników wynosząca w Polsce obecnie ponad 150 tys. osób.
 
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie oferuje 21 studiów podyplomowych oraz  10 kierunków kształcenia specjalistycznego. Przyjęcie na studia lub kształcenie specjalistyczne nie wymaga zdawania egzaminów wstępnych, lecz następuje na podstawie złożonego podania wraz z załącznikami. Studia podyplomowe i kształcenie specjalistyczne uruchamiane są w momencie zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby kandydatów (po zebraniu grupy).
 
Studia podyplomowe w ANS w Koninie trwają od dwóch do trzech semestrów, natomiast kształcenie specjalistyczne trzy semestry. Zajęcia na studiach odbywają się w weekendy, natomiast na kształceniu specjalistycznym również w dni robocze (popołudniowo-weekendowo).

Koszt uczestnictwa w poszczególnych studiach wynosi od 1500 do 1700 zł za semestr, w kształceniu specjalistycznym 320 zł miesięcznie (płatne przez 15 miesięcy).

Opłata za studia podyplomowe wnoszona jest jednorazowo za każdy semestr lub w trzech ratach semestralnych. Ponadto, uczestnik może ubiegać się o dofinansowanie z zakładu pracy. Nie przewiduje się opłat rekrutacyjnych.


Warunkiem ukończenia studiów lub kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów lub kształcenia oraz złożenie egzaminu końcowego lub obrona pracy podyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodne z wytycznymi określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwenci kształcenia specjalistycznego – świadectwo ukończenia dyplomowanego specjalisty. Ponadto w przypadku studiów podyplomowych organizowanych na mocy porozumienia z innymi instytucjami, absolwenci otrzymają dyplom wystawiany przez ANS w Koninie wspólnie z partnerem.

W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania Uczelni zrealizowano i zakończono ponad 100 edycji studiów, które ukończyło 3700 osób.

Organizację i przebieg studiów i kursów oraz związane z tym prawa i obowiązki uczestnika określa Regulamin kształcenia ustawicznego prowadzonych przez ANS w Koninie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego.