fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

 Informacje dla kończących studia

 

Projekt dyplomowy na studiach I stopnia

Decyzja Nr 9/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 2.12.2021 r. w sprawie standardów przygotowywania projektu dyplomowego i jego oceny

 • załącznik nr 1 - Standardy przygotywania projektu dyplomowego na kierunkach funkcjoinujących w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych ANS w Koninie
 • załącznik nr 2 - Standardy przygotowywania CZĘŚCI OPISOWEJ projektu dyplomowego na kierunkach funkcjoinujących w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych ANS w Koninie
 • załącznik nr 3 - Wzór strony tytułowej projektu
 • załącznik nr 4 - Karta oceny projektu dyplomowego i portfolio

 

Prezentacja projektu

- prezentacja projektu dyplomowego odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą:  kierownik katedry lub menedżer kierunku, nauczyciel prowadzący projekt dyplomowy,

- prezentacja powinna trwać ok. 10-15 minut,

- podczas prezentacji projektu każda osoba z grupy musi zabrać głos i omówić część projektu (nie ma tzw. osób technicznych zmieniających slajdy),

- po zakończeniu prezentacji każdy student osobno przedstawia swoje portfolio oraz kompetencje społeczne uzyskane w toku studiów,

- projekt dyplomowy oceniany jest poprzez Kartę oceny projektu i portfolio 

- ocena końcowa z przedmiotu Projekt dyplomowy to 80% oceny projektu oraz 20% oceny portfolio

 

Zasady sporządzania portfolio

Zarządzenie Nr 149/2019 Rektora PWSZ w Koninie wprowadza obowiązek opracowywania portfolio przez studentów Uczelni wzór.

W portfolio powinny zostać zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia studenta, a w szczególności podejmowane w trakcie studiów inicjatywy i działania, które pozwoliły zdobyć kompetencje społeczne pożądane po ukończeniu danego kierunku studiów.
 

 

Uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu Projekt dyplomowy zgodnie z § 37 ust. 3 Regulaminu studiów jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

 

Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia

Przebieg egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia

1. wszyscy studenci, którzy zaliczą projekt dyplomowy zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego. Studenci przystępują do części teoretycznej i praktycznej.

2. przebieg egzaminu:

a. część teoretyczna:

i.    20 pytań z modułu kształcenia kierunkowego
ii.   10 pytań z modułu kształcenia specjalnościowego
iii.   pytania jednokrotnego wyboru, tylko jedna odpowiedź prawidłowa
iv.   każda poprawna odpowiedź to 1 punkt, łącznie 30 punktów
v.    czas trwania: 60 minut 
vi.   forma przeprowadzenia: tradycyjna (audytoryjna, papierowa)
vii.   możliwe jest przeprowadzenie części teoretycznej z wykorzystaniem platformy ePWSZ (Moodle)


b. przerwa 30 minut 

c. część praktyczna:

i.    3 zadania praktyczne kierunkowe
ii.   1 zadanie praktyczne specjalnościowe
iii.   wszyscy studenci wykonują te same zadania
iv.   czas trwania: 120 minut 
v.    maksymalna liczba punktów za część praktyczną: 70


3. wynik egzaminu to suma punktów uzyskanych w części teoretycznej i części praktycznej, razem maksymalnie 100 punktów

4. ocena końcowa zgodna ze skalą ocen zapisaną w Regulaminie studiów

 • 90–100 5,0
 • 80–89    4,5
 • 70–79    4,0
 • 60–69    3,5
 • 50–59    3,0
 • 0–49      2,0

 

Zagadnienia na egzamin