fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Informacje dla kończących studia

Terminy składania pracy magisterskiej i egzanimów dyplomowych

Decyzja 8/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Koninie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie terminów składania prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia i egzaminów dyplomowych dla studentów studiów II stopnia w roku akademickim 2021/2022 w kontekście procedury antyplagiatowej.

Dokumentacja obowiązująca od 02.02.2021 r.

 

 

Student składa wraz z pracą dyplomową wypełnione i podpisane poniższe dokumenty:

 

Wytyczne do składania pracy dyplomowej w wersji elektronicznej

Opis płyty CD Lub DVD z pracą dyplomową 

 

Zasady sporządzanie portfolio

Zarządzenie Nr 149/2019 Rektora PWSZ w Koninie wprowadza obowiązek opracowywania portfolio przez studentów Uczelni wzór.

W portfolio powinny zostać zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia studenta, a w szczególności podejmowane w trakcie studiów inicjatywy i działania, które pozwoliły zdobyć kompetencje społeczne pożądane po ukończeniu danego kierunku studiów.
 
Student ostatniego roku studiów składa portfolio wraz z pracą dyplomową we właściwej jednostce organizacyjnej czyli na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna portfolio zawiera odpowiednik wersji papierowej w formacie PDF i zapisany na odrębnej płycie CD lub DVD. Do portfolio student dołącza pismo przewodnie informujące o zdobytych w okresie studiów kompetencjach społecznych. Wersja papierowa portfolio jest przedkładana członkom komisji egzaminu dyplomowego, a po zakończeniu egzaminu dyplomowego – zwracana studentowi. Pytanie dotyczące zdobytych przez studenta kompetencji społecznych zaprezentowanych w portfolio stanowi dodatkowe pytanie zadawane przez komisję podczas egzaminu dyplomowego. Portfolio studenta w wersji elektronicznej jako dokument potwierdzający osiągnięte kompetencje społeczne, jest przekazywane do akt osobowych znajdujących się w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

 

Komunikat dla studentów

W APD został włączony mechanizm kontroli zgodności pracy przesłanej do APD z wersją papierową składaną w dziekanacie. Po zatwierdzeniu pracy przez promotora po uprzednim zweryfikowaniu w systemie anyplagiatowym, należy pobrać z systemu APD zmodyfikowaną wersję wgranego wcześniej pliku PDF oznaczonego jako 'Praca do wydruku'. Wersja ta zawiera numery kontrolne nałożone na wszystkie strony dokumentu (z wyjątkiem kilku początkowych). Należy wydrukować pracę pobraną z systemu i złożyć ją w dziekanacie.

Przydatne informacje dotyczące korzystania z APD

Instrukcja dla studentów Archiwum Prac Dyplomowych

 • logowanie do systemu APD odbywa się analogicznie jak do USOSweb,
 • proces archiwizacji pracy możliwy jest dopiero po zarejestrowaniu pracy w dziekanacie,
 • tytułu pracy dyplomowej nie można modyfikować w systemie APD,
 • praca przed przekazaniem do recenzji musi zostać przesłana do sprawdzenia przez system antyplagiatowy,
 • zatwierdzona recenzja pracy jest widoczna dla autora pracy,
 • informacje o zarchiwizowanej pracy dyplomowej dostępne są w katalogu prac dla wszystkich, bez wglądu do treści samej pracy,
 • dostęp do treści zarchiwizowanej pracy ma wyłącznie autor, opiekun i recenzenci,
 • wszelkie nieścisłości związane z wykazem informacji o pracy widocznym w APD należy wyjaśniać w dziekanacie

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

prof. dr hab. Roman Lewicki

prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

Egzamin dyplomowy

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego wybiera losowo:

 1. Pytanie z zestawu zagadnień podstawowych i kierunkowych.
 2. Pytanie przypisane do wybranej przez studenta specjalności.
 3. Trzecie pytanie pochodzi od recenzenta pracy.
 4. Czwarte pytanie dotyczy zdobytych przez studenta kompetencji społecznych zaprezentowanych w portfolio.