fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

projekty norweskie logotypy

Realizacja projektu „Mobilność w szkolnictwie wyższym” – podsumowanie

Projekt został zrealizowany w okresie 01-05-2022 do 30-09-2023. Polegał na przeprowadzeniu mobilności we współpracy z dwoma uniwersytetami z państw-darczyńców: Oslo Metropolitan University (NO) oraz Bifröst University (IS).

Potrzeba realizacji projektu wynikała z konieczności podnoszenia kompetencji pracowników uczelni w formie wymiany informacji i doświadczeń, wzajemnej obserwacji działań dydaktycznych, dzielenia się wiedzą pomiędzy uczelniami z różnych krajów (w tym zagadnienia zrównoważonego rozwoju, równości szans, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w których to zagadnieniach przodują kraje skandynawskie).

Zostały zrealizowane mobilności z Polski do Norwegii i Islandii oraz z Norwegii do Polski. Nie zrealizowano mobilności z Islandii do Polski z powodu braku możliwości wyjazdu przedstawicieli Bifröst University. Pomimo niezrealizowania jednej mobilności, cele projektu zostały osiągnięte.

Łącznie w mobilnościach uczestniczyło 9 osób - pracowników dydaktycznych i naukowych uczelni uczestniczących w projekcie, w tym osób pełniących role zarządcze.

Mobilności zostały poprzedzone przeprowadzeniem kursów językowych, w trakcie których nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi nauczyli się podstawowych zwrotów, ale również po krótce zostali zapoznani z kontekstem kulturowym/obyczajami kraju, do którego mieli się udać.

Głównym rezultatem projektu było wzmocnienie wzajemnych relacji z Oslo University i nawiązanie kontaktów z Bifröst University (trwają prace, aby podpisać umowy pomiędzy uniwersytetami dotyczące mobilności pracowników w ramach programu Erasmus+) , a także wymiana wzajemnych doświadczeń , m.in. przedstawiciele partnera norweskiego zapoznali się z funkcjonowaniem nowoczesnego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej przy ANS w Koninie, utworzonego ze środków UE, które rozpoczęło działalność 1.03.2022 r.

Uczestnicy mobilności wygłosili wykłady na tematy stanowiące przedmiot wspólnych zainteresowań:

- cykl wykładów w Oslo University nt.  Edukacja i profilaktyka żywieniowa – rola diety i czynników żywieniowych w kształtowaniu zdrowia;

- cykl wykładów w Oslo University nt. Uchodźcy z Ukrainy w Polsce – wyzwania na przyszłość;

- wykłady i spotkania w  Bifröst University nt. Skutków nadużywania napojów energetycznych.

Mobilność spowodowała zwiększenie zrozumienia międzykulturowego oraz miała pozytywny wpływ na rozwój zawodowy uczestników (wzrost motywacji i satysfakcji w codziennej pracy).

Projekt miał istotne znaczenie dla rozwoju współpracy międzynarodowej ANS w Koninie - rozpoczęto rozmowy na temat zawarcia umów w ramach programu Erasmus+ - Beneficjent stara się, aby podejmowane działania w zakresie nawiązywania kontaktów międzynarodowych charakteryzowały się silną dywersyfikacją geograficzną, co w wymiarze praktycznym oznacza nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z uczelniami funkcjonującymi w różnych krajach. Niniejszy projekt w tym zakresie będzie miał długoterminowe oddziaływanie.

Implementation of the project "Mobility in higher education" – summary

The project was carried out in the period 01-05-2022 to 30-09-2023. It consisted of mobility in cooperation with two universities from donor countries: Oslo Metropolitan University (NO) and Bifröst University (IS).

The need for the project arose from the need to improve the competence of employees of universities in the form of exchange of information and experience, mutual observation of teaching activities, knowledge sharing between universities from different countries (including the issues of sustainable development, equal opportunities, accessibility for people with disabilities, in which the Scandinavian countries are leading).

Mobility from Poland to Norway and Iceland and from Norway to Poland was realized. Mobility from Iceland to Poland was not realized due to the inability of Bifröst University representatives to travel. Despite the fact that one mobility was not realized, the goals of the project were achieved.

A total of 9 people – teaching Staff and research workers of the participating universities, including those in management roles, participated in the mobilities.

The mobilities were preceded by language courses, during which the didactic teachers and research workers learned basic phrases, but were also briefly introduced to the cultural context/customs of the country to which they were to go.

The main result of the project was the strengthening of mutual relations with Oslo University and the establishment of contacts with Bifröst University (work is underway to sign agreements between the universities on staff mobility under the Erasmus+ program), as well as exchange of mutual experience, among other things, representatives of the Norwegian partner got acquainted with the functioning of the modern Monoprofile Medical Simulation Center at ANS in Konin, created with EU funds, which began operation on 1.03.2022

Mobility participants gave lectures on topics of common interest:

- a series of lectures at Oslo University on Nutrition Education and Prevention - the role of diet and nutritional factors in shaping health;

- a series of lectures at Oslo University on Refugees from Ukraine in Poland - challenges for the future;

- lectures and meetings at Bifröst University on The effects of abuse of energy drinks.

Mobility caused enhanced intercultural understanding, in general had a positive impact on professional development of participants (increased motivation and satisfaction in the daily work).

The project was of significant importance for the development of international cooperation of ANS in Konin - talks have begun on concluding agreements within the framework of the Erasmus+ program - the Beneficiary strives to ensure that the activities undertaken in the field of establishing international contacts are characterized by strong geographical diversification, which in practical terms means establishing and developing contacts with universities operating in different countries. This project in this regard will have a long-term impact.


 

projekty norweskie logotypy

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie korzysta z dofinansowania projektu pn. „Intensywne szkolenia przyczyniające się do rozwoju kompetencji zarządczych pracowników dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie” o wartości 15.790,00 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5-dniowego szkolenia warsztatowego dla kadry ANS w Koninie – 16 dydaktyków pełniących obecnie lub mogących w przyszłości pełnić funkcje zarządcze na uczelni. Szkolenia mają na celu rozwijanie kompetencji osobowych, interpersonalnych, międzykulturowych i zarządczych, przygotowanie uczestników projektu do skutecznego pełnienia zarządzających i decyzyjnych ról w instytucji edukacyjnej, co przełoży się bezpośrednio na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i efektywną pracę zespołową.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • „Rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, zmierzających do rozwoju kultury jakości i lepszego zarządzania zasobami ludzkimi”
 • „Mechanizmy efektywnego zarządzania w sektorze edukacji; Rozwój kultury jakości i zarządzanie jakością w edukacji”
 • Komunikacja interpersonalna (efektywna komunikacja)
 • Efektywne zarządzanie zespołem (trening potencjału zarządczego)
 • HRM – efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności; rozwiązywanie konfliktów; kompetencje zarządcze; planowanie i wdrażanie ścieżek kariery

Szkolenia będą prowadzone przez 2 doświadczonych trenerów z Norwegii – osoby znające zarówno specyfikę funkcjonowania publicznej jednostki edukacyjnej, jak też mające wieloletnie doświadczenie zarządcze.

Okres realizacji projektu: 01.04.2022-30.06.2022

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

eeagrants.org 

 

Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku

----------------------------------------------------------------------------

The University of Applied Sciences in Konin uses the grant received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds to finance the project entitled "Intensive training contributing to the development of managerial competences of academic teaching staff of the University of Applied Sciences in Konin" worth EUR 15,790,

The project consists in organizing and conducting a 5-day workshop training for the staff of ANS in Konin - 16 academic teachers who currently or may in the future perform management functions at the university. The trainings are aimed at developing personal, interpersonal, intercultural and managerial competences, preparing project participants for effective management and decision-making roles in an educational institution, which will translate directly into effective human resource management and effective teamwork.

The topics of the training include the following topics:

 • Development of social, civic and intercultural competences, aimed at developing a culture of quality and better management of human resources
 • Mechanisms for effective management in the education sector; Development of quality culture and quality management in education
 • Interpersonal communication (effective communication)
 • Effective team management (training of management potential)
 • HRM – effective delegation of tasks and responsibilities; solving the conflict; management competences; planning and implementing career paths

The trainings will be conducted by 2 experienced trainers from Norway - people who know both the specifics of the functioning of a public educational institution and have many years of management experience.

Project implementation period: 1 April 2022 – 30 June 2022

The EEA Funds represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway to a green, competitive and inclusive Europe.

There are two general objectives: reducing economic and social disparities in Europe and strengthening bilateral relations between the donor states and the 15 EU countries from Central and Southern Europe and the Baltic Sea area.

The three Donor States work closely with the EU under the Agreement on the European Economic Area (EEA).

Donors provided €3.3 billion through successive programs of funds between 1994 and 2014. EEA funding for 2014-2021 amounts to €1.55 billion. The priorities for this period are:

#1 innovation, research, education and competitiveness;

#2 social inclusion, youth employment and poverty reduction;

#3 environment, energy, climate change and low carbon economy;

#4 culture, civil society, good governance and fundamental rights;

#5 justice and home affairs.

The EEA funds are jointly funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, with contributions based on their GDP.

Eligibility for the funds results from meeting the criteria set out in the EU Cohesion Fund for Member States where the gross domestic income per capita is lower than 90% of the EU average.

eeagrants.org