fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

 

K O M U N I K A T Y

 

Wszelkie informacje o świadczeniach, w tym regulamin oraz wzory wniosków na rok akademicki 2022/2023 już dostępne!

 

Szczegółowy harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia określa zarządzenie dostępne poniżej. Zapraszamy w godz. 900-1300.

 

Od 26 września przyjmujemy wnioski:

- o stypendium socjalne od studentów 1 roku studiów (zrekrutowanych w I naborze) oraz studentów 2, 3 i 4 roku studiów wszystkich kierunków, w których rodzinie jest gospodarstwo rolne - w kalkulatorze została juz odblokowana możliwość uwzględnienia liczby hektarów przeliczeniowych,

- od studentów 1 roku studiów (zrekrutowanych w II naborze) o: stypendium socjalne (dotyczy rodzin, w których jest gospodarstwo rolne oraz rodzin bez gospodarstwa rolnego), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.

Uwaga! W związku z pojawiającymi się wątpliwościami uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z poniżej zamieszczonym zarządzeniem Rektora podane w komunikatach terminy przyjmowania wniosków mają charakter porządkowy, więc jeśli jesteś studentem 1 roku studiów (zrekrutowanym w I naborze) albo studentem 2, 3 lub 4 roku studiów i nie ma w Twojej rodzinie gospodarstwa rolnego to możesz jeszcze złożyć wniosek o stypendium socjalne, a także o stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę między 26 września a 7 października. W październiku zostały wyznaczone również 2 soboty na złożenie wniosków, ale zachęcamy, by nie zwlekać ze złożeniem wniosku do tego czasu.

Wnioski o stypendium rektora przyjmowane będą od 10 października - szczegółowy harmonogram znajduje się w zarządzeniu dostępnym poniżej.

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 68/2022 Rektora ANS w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 r. ustala się na rok akademicki 2022/2023 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium socjalne zwiększone w wysokości 1050,00 zł netto.

 

Student Akademii Nauk Stosowanych w Koninie może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta ANS w Koninie,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogę.

Regulamin świadczeń dla studentów 2022/2023
 
Klauzula informacyjna dla studentów wnioskujących o przyznanie świadczenia na mocy art. 13 RODO - zał. nr 26 do Regulaminu - do zapoznania przed złożeniem wniosku
 
Terminy składania wniosków w roku akademickim 2022/2023
 
 
Harmonogram wypłat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023
Harmonogram jest ustalany przez Komisję Stypendialną. Zostanie zamieszczony na stronie po pierwszym posiedzeniu Komisji.
 

Stawki świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023
Zarządzenie nr .../2022 Rektora ANS w Koninie z dnia .................... 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Koninie w roku akademickim 2022/2023
Zarządzenie w sprawie wysokości świadczeń zostanie zamieszczone na stronie po pierwszym posiedzeniu Komisji Stypendialnej.

 

Informacje ogólne:
 • Ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na wniosek studenta.
 • Student ubiegający się o przyznanie świadczeń składa w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów (pokój nr 2, ul. Przyjaźni 1) wypełniony w formie elektronicznej i wydrukowany wniosek (pobrany ze strony internetowej uczelni) oraz stosowne dokumenty w terminach podanych do publicznej wiadomości (wprowadzonych w życie zarządzeniem Rektora nr 69/2022 z 30.06.2022 r.). Jeżeli wniosek został złożony w terminie lecz jest niekompletny, należy go uzupełnić w ciągu 7 dni. Jeśli brakująca dokumentacja nie zostanie dostarczona w terminie, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
 • Studenci składający wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta oraz wniosek o przyznanie stypendium rektora, zobowiązani są przesłać ww. wnioski RÓWNIEŻ w wersji elektronicznej na adres mailowy Biura Kadr, Płac i Stypendiów (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) przed złożeniem dokumentów w „wersji papierowej” w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów. Rozpatrywane są wnioski złożone w „wersji papierowej” – wniosku przesłanego tylko w wersji elektronicznej nie uznaje się za złożony (nie podlega rozpatrzeniu). Szczegóły dotyczące wysyłania wniosków drogą elektroniczną znajdują się w Instrukcji zawartej w tych wnioskach.
 • Wysokość wszystkich stypendiów ustala rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim i ogłasza w formie zarządzenia (wysokość świadczeń dla studentów ustalona jest i podana do publicznej wiadomości na dany rok akademicki po pierwszym w danym roku akademickim posiedzeniu Komisji Stypendialnej).
 • Wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta.
 • Wypłata świadczeń pomocy materialnej dokonywana jest wyłącznie w formie przelewu na konto wskazane przez studenta.
 • Szczegóły dotyczące przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów ANS w Koninie, z którym każdy wnioskujący student musi się zapoznać. Poniżej znajdują się tylko najważniejsze informacje na temat świadczeń.
 
________________________________________________________________________________________
 
 
STYPENDIUM SOCJALNE

Zgodnie z zarządzeniem nr 68/2022 Rektora ANS w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 r. ustala się na rok akademicki 2022/2023 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium socjalne zwiększone w wysokości 1050,00 zł netto.
 
Wykaz najważniejszych dokumentów jakie należy złożyć ubiegając się o stypendium socjalne (dostępny również w Regulaminie oraz w instrukcji zawartej we wniosku):
Uwaga! Student dołącza do wniosku kopie wszystkich wymaganych dokumentów, nawet jeśli były złożone do wniosku w ubiegłym roku akademickim, np. wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów.
 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub ich braku za 2021 rok obowiązkowo dla studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny (uwaga! osoby pełnoletnie, które nie wygenerowały w roku 2021 żadnego dochodu również zobligowane są do przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za 2021 rok). Zaświadczenie takie powinno zawierać: kwotę dochodu brutto, kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwotę składki na ubezpieczenie społeczne - wzór Zał. nr 3.
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego bądź oświadczenie (Zał. nr 6) o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej za rok 2021 i działów specjalnych produkcji rolnej - obowiązkowo dla studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłacanego podatku - składają wyłącznie członkowie rodziny rozliczający się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - wzór Zał. nr 4 (dane z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski").
 4. Zaświadczenie z ZUS/zakładu pracy, KRUS (dotyczy tylko rolników przebywającychna rencie, emeryturze, nie dotyczy czynnych rolników) o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku - zaświadczenie bądź oświadczenie (Zał. nr 7) składa student i członkowie rodziny, którzy uzyskali dochód w 2021 roku.
 5. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub z Centrum Usług Społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny - zaświadczenie obowiązkowo składa student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł - wzór wniosku do OPS (Zał. nr 12 - do pobrania ze strony internetowej).

  Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub z centrum usług społecznych powinno obejmować okres od roku bazowego tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie do dnia wydania zaświadczenia. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
  W przypadku dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub z centrum usług społecznych, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa studenta i jego rodziny, a jego treść ogranicza się do stwierdzenia faktu korzystania/ nie korzystania z form pomocy społecznej, uznaje się, jako niedostarczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia i Komisja Stypendialna odmawia przyznania świadczenia.

  Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, jeżeli jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł i nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej lub z Centrum Usług Społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej lub z Centrum Usług Społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione (wyjaśnienie ewentualnego braku zaświadczenia oraz przyczyny odmowy jego wydania muszą zaistnieć w formie PISEMNEJ) oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny  (Zał. nr 13 - do pobrania ze strony internetowej).

 6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy/Urzędu Miasta, nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha fizycznych i przeliczeniowych w roku 2021 – składają członkowie rodziny, w których posiadaniu znajduje się gospodarstwo.
 7. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 8. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2021 rok - obowiązkowo dla studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny - Zał. nr 5.
 9. Jeśli student lub członek rodziny wykaże na zał. nr 5 (patrz pkt 8 powyżej) przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy osób do ukończenia 26 lat uzyskujących przychodyze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego) - wówczas do wniosku należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości tych dochodów osiągniętych w roku 2021. NOWOŚĆ w roku akademickim 2022/2023
 10. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem (wysokość netto zasiłku za pełny miesiąc) lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny: rodzice, student i rodzeństwo studenta studiujące w systemie niestacjonarnym.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach - oświadczenie (Zał. nr 11 - do pobrania ze strony internetowej).
 11. Jeśli student otrzymuje alimenty – wówczas przedkłada aktualny wyrok sądowy o wysokości przyznanych alimentów, przekazy, przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów (dot. również rodzeństwa). W sytuacji gdy alimenty płacone są w niższej kwocie aniżeli zasądzone w wyroku należy przedłożyć zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów bądź zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wypłaconych świadczeń bądź decyzję, z której wynika przyznana wysokość świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w roku 2021 (kopia decyzji o przyznaniu świadczenia i jego wysokości - oryginał do wglądu).
 12. Zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół (aktualne tj. z miesiąca września dla uczniów szkół i z października dla studentów szkół wyższych).
  Do składu rodziny wliczane są dzieci uczące się do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 13. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek.
 14. W przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół - ksero aktu urodzenia (oryginał do wglądu).
 15. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany.
 16. W przypadku zgonu rodzica (lub rodziców)/najbliższego członka rodziny studenta - ksero aktu zgonu (oryginał do wglądu).
 17. Inne, które są niezbędne do udokumentowania stanu faktycznego.

Skład rodziny studenta
We wniosku do składu rodziny studenta uwzględnia się osoby wymienione w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który stanowi, że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:
 1. studenta,
 2. małżonka studenta,
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 4. będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
Jest to katalog wyczerpujący, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta, nawet, jeżeli z nimi zamieszkuje np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, konkubenta matki, rodziców małżonka studenta, ojca dziecka studentki, z którym pozostaje ona wyłącznie w związku faktycznym, małżonków rodzica studenta.
 
Do kręgu osób uwzględnianych przy obliczaniu dochodu rodziny nie zalicza się rodzica studenta nieprowadzącego z nim wspólnego gospodarstwa domowego, zobowiązanego wyrokiem lub ugodą sądową do łożenia na rzecz studenta alimentów lub przekazującego mu alimenty dobrowolnie. Student może więc ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów rodzica nieprowadzącego z nim wspólnego gospodarstwa domowego tylko w sytuacji gdy otrzymuje od tego rodzica pomoc finansową w formie alimentów. Oznacza to, że niewystępowanie przez studenta przeciwko rodzicowi nieprowadzącemu z nim wspólnego gospodarstwa domowego o alimenty uniemożliwia przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego (student sam winien najpierw poczynić starania w celu uzyskania środków od rodzica, a dopiero w przypadku ich nieuzyskania wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego).
 
Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli złoży oświadczenie (Zał. nr 8 - do pobrania ze strony internetowej), że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i spełnia jeden z następujących warunków:
 1. ukończył 26 rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 930,35 zł.
 
Dochód utracony
Utrata dochodu może być spowodowana:
 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W przypadku utraty dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę dochodu, np.: świadectwo pracy lub decyzję w sprawie utraty prawa do renty lub zasiłku dla bezrobotnych lub decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, bądź inny dokument potwierdzający datę oraz wysokość utraconego dochodu, zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych bądź inny dokument potwierdzający fakt nie uzyskiwania dochodu oraz dołączyć oświadczenie o dochodzie utraconym (Zał. nr 9 - do pobrania ze strony internetowej).
 
Dochód uzyskany
Uzyskanie dochodu może być spowodowane:
 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W przypadku uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu przez członka rodziny, (np. umowa o pracę, decyzja ZUS o przyznaniu renty lub emerytury) oraz wysokość uzyskanego dochodu netto z drugiego miesiąca, np.: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu za drugi miesiąc od rozpoczęcia tej działalności - oświadczenie wymagane jest od osób w rodzinie studenta, które rozpoczęły działalność gospodarczą w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej po roku bazowym (tj. roku poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie) oraz dołączyć oświadczenie o dochodzie uzyskanym (Zał. nr 10 - do pobrania ze strony internetowej).

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny, utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
 
Do dochodu rodziny NIE WLICZA SIĘ:
 • świadczeń rodzinnych, tj.: zasiłków rodzinnych, dodatów do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń wychowawczych 500+,
 • świadczeń z pomocy społecznej: tj.: zasiłków stałych, okresowych, celowych itd.
 • świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną), art. 359 ust. 1 (stypendium ministra, które może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi) i art. 420 ust. 1 (stypendium za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendium naukowe dla pracowników i doktorantów z funduszu własnego uczelni utworzonego ze środków innych niż określone w art. 365),
 • stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
  1. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Kalkulator dochodów
 • Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta jest zobowiązany dołączyć prawidłowo wypełniony Kalkulator dochodów będący załącznikiem do wniosku o stypendium socjalne/stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta.
 • Pracownik Biura Kadr, Płac i Stypendiów zobowiązany jest zweryfikować poprawność dokonanych przez studenta obliczeń i potwierdzić to na dokumencie. W przypadku korekty, prawidłowo wypełniony Kalkulator dochodów drukuje i załącza do wniosku pracownik Biura Kadr, Płac i Stypendiów.

 

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI
Student studiów stacjonarnych, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta ANS w Koninie (należy zaznaczyć we wniosku o stypendium socjalne).
 
 
---------------------------------------------
DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - zał. nr 1 do Regulaminu
Wniosek zawiera również:
 • kalkulator dochodów - zał. nr 2 do Regulaminu,
 • wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zał. nr 3 do Regulaminu,
 • wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podatnika rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - zał. nr 4 do Regulaminu,
 • wzór oświadczenia członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zał. nr 5 do Regulaminu,
 • wzór oświadczenia o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej - zał. nr 6 do Regulaminu,
 • wzór oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - zał. nr 7 do Regulaminu.
 
 
 
 
 
 
 

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu - zał. nr 14 do Regulaminu
W razie trwałej zmiany sytuacji materialnej rodziny studenta (utrata lub uzyskanie dochodu lub zmiana składu rodziny) mającej wpływ na wysokość pomocy materialnej, student ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów, tj. złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu wraz ze stosownymi dokumentami. Jeżeli wniosek zostanie złożony między 1 a 10 dniem miesiąca, stypendium przyznaje się lub wstrzymuje od tego miesiąca.
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 2. Pobrany ze strony internetowej wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej, następnie wydrukować i złożyć w "wersji papierowej" w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów (pokój nr 2, ul. Przyjaźni 1).
 3. Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 12).
---------------------------------------------
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________

STYPENDIUM REKTORA
 
Wypełniony w formie elektronicznej wniosek należy:
 • wysłać na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (przed złożeniem wniosku w "wersji papierowej"),
 • następnie wydrukować i podpisać,
 • zanieść do Dziekanatu w celu uzyskania średniej (pracownik właściwego wydziału wpisuje średnią ocen - w sytuacji, gdy student zamierza złożyć wniosek w sobotę powinien odpowiednio wcześniej skontaktować się z pracownikiem Dziekanatu, z którym ustali termin wpisania średniej na wniosku - wnioski składane w sobotę również muszą mieć uzupełnioną średnią ocen),
 • złożyć w "wersji papierowej" w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów (pokój nr 2, ul. Przyjaźni 1) w terminach ustalonych na dany rok akademicki, podanych w zarządzeniu na górze strony. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone w „wersji papierowej”. Wniosku przesłanego tylko w wersji elektronicznej nie uznaje się za złożony - nie podlega rozpatrzeniu.
 
Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium rektora zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 14 i 15).
 
---------------------------------------------
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
Oświadczenie o okresach studiowania - zał. nr 20 do Regulaminu NOWOŚĆ w roku akademickim 2022/2023
(studenci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego)
 
 
Oświadczenie o stanie faktycznym - zał. nr 24 do Regulaminu
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________

ZAPOMOGA
 1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Zapomoga może zostać przyznana studentowi nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.
 3. Pobrany ze strony internetowej wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej, następnie wydrukować i złożyć w "wersji papierowej" w Biurze Kadr, Płac i Stypendiów (pokój nr 2, ul. Przyjaźni 1).
 4. Szczegóły dotyczące przyznawania zapomogi zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 13).
---------------------------------------------
DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie zapomogi - zał. nr 16 do Regulaminu
 
Oświadczenie o okresach studiowania - zał. nr 20 do Regulaminu NOWOŚĆ w roku akademickim 2022/2023
 
 
 
Oświadczenie o stanie faktycznym - zał. nr 24 do Regulaminu
 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

UWAGA !
 • Wnioski należy otwierać za pomocą programu Microsoft Excel (w wersji 2007 lub nowszy) wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office.
 • Studenci, którzy nie mogą złożyć wniosku o przyznanie pomocy materialnej osobiście w wyznaczonym terminie, zobligowani są do upoważnienia członka rodziny do złożenia w jego imieniu niezbędnych dokumentów (sytuacja taka dot. również odbioru decyzji administracyjnej o przyznanym bądź nie świadczeniu pomocy materialnej).
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kontakt

Biuro Kadr, Płac i Stypendiów (pok. 2)
ul. Przyjaźni 1
 
tel.: 63 24 97 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Godziny obsługi studentów (osobiście lub telefonicznie): 900-1300 (pon.-pt.)


mgr Agnieszka Michalak
główny specjalista ds. administracyjnych