fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

– Dwadzieścia pięć lat temu rozpoczęła się historia wyższego szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej – podkreślił dr hab. Artur Zimny, prof. i rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, otwierając uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu uczelni.

Wybór dnia tej ceremonii – 16 czerwca – nie był przypadkowy. Pierwsza i jedyna uczelnia publiczna w subregionie konińskim została powołana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów właśnie z 16 czerwca 1998 roku.

Akademia w Akademii

Aulę im. Jana A.P. Kaczmarka wypełnili przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy i prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, przedstawiciele instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych i społecznych oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, członkowie Senatu i Rady Uczelni, byli i obecni pracownicy, studenci, absolwenci. Na scenie zasiedli obecny i byli rektorzy, prorektor oraz dziekani.

JM Rektor Artur Zimny, witając zgromadzonych, wspomniał o dr. Jerzym Jasińskim, byłym prorektorze i dziekanie, oraz mgr. Tomaszu Elsnerze, wykładowcy i trenerze, których zabrakło na tej uroczystości, bowiem odeszli w ostatnich miesiącach. Ich pamięć, ale też pamięć wszystkich członków społeczności akademickiej, którzy odeszli w minionych 25 latach, uczczono chwilą ciszy.

Nie musimy działać po omacku

W swoim przemówieniu inauguracyjnym rektor skupił się na największych zmianach, jakie zaszły na uczelni od czasu jej powołania. – W tej chwili, po 25 latach funkcjonowania, nasza uczelnia jest na zupełnie innym, wyższym poziomie rozwoju – osiągnęliśmy swego rodzaju dojrzałość instytucjonalną, która przejawia się w codziennych działaniach i procesach zachodzących w uczelni. Nie musimy działać po omacku, gdyż wiele ścieżek i dróg postępowania zostało przez te lata przetartych – wskazał i dalej wymieniał: – Dwie niezwykle istotne różnice to również potencjał kadrowy i infrastrukturalny. Początkowo uczelnia opierała się w znacznej mierze na kadrze dydaktycznej głównie z Poznania, dziś zatrudnione są tu przede wszystkim osoby, dla których uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy. Jeśli chodzi o infrastrukturę to w 1998 roku uczelnia dysponowała tylko obiektem przy ulicy Przyjaźni. Przez lata dołączył do niego kompleks budynków przy ulicy Popiełuszki, w tym Centrum Wykładowo-Dydaktyczne, budynki przy ulicy Wyszyńskiego 3C oraz przy Wyszyńskiego 35.

Szansa dla całej społeczności

Po krótkim filmie przedstawiającym obecne oblicze uczelni na mównicę wstąpił prof. dr hab. Józef Orczyk, dr h.c., pierwszy rektor, najpierw Wyższej, a następnie Państwowej Szkoły Zawodowej w Koninie, i jeden z jej „ojców założycieli”. Przede wszystkim zaznaczył, że uczelnia jest mu bardzo bliska. Podkreślał jej znaczenie dla, jak określił, specyficznego konińskiego środowiska. – Jej powstanie było i jest szansą dla całej społeczności regionu. Zmiany technologiczne i organizacyjne są szybsze niż zmiany w świadomości. Uczelnia powinna więc ciągle do tej społeczności wychodzić i wpływać na kształtowanie poglądów, ale społeczeństwo powinno również przedstawiać jej swoje oczekiwania. Tak widzę jej rolę – podkreślił prof. Orczyk.
Kolejnym mówcą był następny z rektorów, prof. dr hab. Mirosław Pawlak. – Zmiany, jakie zaszły na uczelni, to ciężka praca wielu osób. Oczywiście rektor wyznacza kierunki, ale bez zaangażowania ludzi uczelnia nie byłaby tam, gdzie jest obecnie. Umiejętność wyznaczania celów i przekonywania do nich ludzi jest niezwykle ważna, bo cele nas jednoczą – zaznaczył i dodał, że ma na myśli nie tylko pracowników, ale i studentów, władze samorządowe i wszystkich, którzy chcą współpracować.

Starsza siostra

Spośród zaproszonych gości głos zabrał również przedstawiciel władz samorządowych, prezydent Konina Piotr Korytkowski. Wystąpienie rozpoczął od określenia uczelni jako dostojnej jubilatki, zaraz jednak dodał, że choć dostojna, to postrzega ją jako młodą, atrakcyjną i nowoczesną. Podkreślił, że przez te 25 lat zrosła się z miastem, co pokazuje, że była mu potrzebna. – Właściwie nie pamiętam czasów, kiedy w mieście nie było uczelni – lekko zażartował i dodał, że uczelnia otworzyła też miasto na uczelnie całego świata.

Natomiast Stanisław Bielik, starosta koniński zauważył: – Dwadzieścia pięć lat to niezbyt dużo w historii świata, ale ważne jak dany nam czas wypełnimy. Uczelnia pokazała, że można w różnych czasach i trudnym terenie osiągać sukcesy.

Do grona występujących dołączył dr Robert Musiałkiewicz, prof. i rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, który przypomniał, że rok 1998 jest rokiem powstania w Polsce systemu PWSZ-ów. – Wtedy powstało siedem szkół, jak siedem sióstr. Potem powstały kolejne. Uważam, że bez tych starszych sióstr, tym młodszym byłoby trudniej – zaznaczył.

Spośród dużej grupy rektorów reprezentujących podczas tej uroczystości uczelnie zawodowe z całej Polski, głos zabrał również dr Janusz Poła, prof. i rektor ANS z Leszna oraz przewodniczący Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, a także dr Gediminas Sargūnas, rektor Kolegium w Poniewieżu, z którym nasza uczelnia współpracuje od lat.

Czas dla wyróżnionych

Ważną częścią uroczystości było wręczenie specjalnych wyróżnień. Z okazji 25-lecia Senat ANS w Koninie podjął uchwałę o ustanowieniu nagrody dla upamiętnienia tego wydarzenia i uhonorowaniu nim 25 pracowników uczelni i 14 instytucji oraz firm regionu konińskiego. Jak napisano w uzasadnieniu, to nagroda za efektywne działania wspierające rozwój uczelni, wyróżniającą się aktywność naukową i dydaktyczną, organizacyjną i promocyjną na rzecz skutecznego rozwoju i budowania pozycji uczelni, zarówno na arenie lokalnej krajowej i międzynarodowej, a w przypadku instytucji i firm za działania podejmowane z pożytkiem dla uczelni na przestrzeni tych lat. Ich poczet wraz ze zdjęciami i logotypami firm zamieściliśmy w czerwcowym specjalnym numerze „Szkiełkiem i Okiem”. Wyróżnienie ma formę miedziorytu, który przedstawia główny budynek naszej uczelni. Jego twórcą jest Adam Półtorak, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Miłym i niespodziewanym akcentem tej części uroczystości było pożegnanie przez obecnego i byłych rektorów odchodzącej na emeryturę Wiesławy Wrzesińskiej, która jest związana z uczelnią od pierwszego dnia działalności. To ona zorganizowała pracę rektoratu, „ustawiła” priorytety, nadała mu styl pracy i przez 25 lat współpracowała ze wszystkimi czterema rektorami, w tym z nieobecnym dr. hab. Wojciechem Poznaniakiem (zmarł w 2019 r.).

Czas na wspomnienia

Akademię zakończył występ dwojga młodych wokalistów. Oboje są naszymi absolwentami, Krzysztof Miętkiewicz – mechaniki i budowy maszyn, a Martyna Kołodziejczak – pedagogiki. Po nim nastąpiły spotkania, rozmowy i refleksje. Wielu gości złożyło na ręce rektora Artura Zimnego listy gratulacyjne i życzenia jubileuszowe.
Natomiast na piętrze Centrum Wykładowo-Dydaktycznego udostępniono otwarte z okazji 25-lecia uczelni „Muzeum trANSmisja”. Można w nim powspominać ważne i ciekawe zdarzenia z historii uczelni, obejrzeć stare zdjęcia, dokumenty i inne ciekawostki. Jego projektantką jest Agnieszka Jankowska.

aria

 

jubileusz 25lecia ans w koninie
jubileusz stół na scenie
prowadzący A. Cygan
goście na jubileuszu 25 lecia
Rektor na jubileuszu
przemówienie Rektora
wreczenie wyróżnień (2)
rektorzy na jubileuszu
wypoweidź Orczyka na jubileuszu
wypowiedź Pawlaka na jubileuszu
wreczenie wyróżnień (3)
wreczenie wyróżnień (4)
wreczenie wyróżnień (5)
wreczenie wyróżnień (6)
wreczenie wyróżnień (7)
wreczenie prezydentowi Konina wyróżnienie
wreczenie wyróżnień (8)
wreczenie wyróżnień (9)
wreczenie wyróżnień (1)
wręczenie wyróżnień (2)
wręczenie wyróżnień (1)
wypowiedź gości podczas jubileuszu
wystąpienia gości
przemówienia rektorów gości (2)
przemówienia rektorów gości (3)
przemówienia rektorów gości (1)
goście na jubileuszu 25 lecia
wystapeinie M. Buciak
występ muzyczny
występ muzyczny na jubileuszu
zwiedzanie sali pamięci (2)
zwiedzanie sali pamięci (1)
zwiedzanie sali pamięci (4)