fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej były tematem IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. Otwarcia konferencji dokonali: dr hab. Artur Zimny, prof. i rektor ANS w Koninie oraz dr Anna Stolarczyk-Gembiak, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Zgodnie z zamierzeniem organizatorów, konferencja stała się płaszczyzną wymiany doświadczeń oraz refleksji teoretycznych i praktycznych dotyczących szeroko pojętej resocjalizacji i readaptacji społecznej zarówno dorosłych, jak i nieletnich. Wśród licznych uczestników konferencji byli pracownicy naukowi reprezentujący wiele znaczących krajowych ośrodków akademickich oraz przedstawiciele instytucji związanych z szeroko pojętą praktyką resocjalizacją z całego kraju. Wystąpieniom konferencyjnym przysłuchiwali się również studenci, przyszli adepci sztuki resocjalizacyjnej.

Przedmiotem rozważań pierwszej części konferencji, którą moderowała dr Kazimiera Król, prof. ANS, były zagadnienia dotyczące wybranych problemów resocjalizacji dorosłych i nieletnich. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wystąpień na temat polskiej probacji w wymiarze sprawiedliwości – krytyka systemu (dr S. Stasiorowski), mediacji pomiędzy skazanymi a rodziną (dr J. Rajewska de Mezer), czynników ryzyka a strategii radzenia sobie z konfliktem w placówkach resocjalizacyjnych (dr M. Jurczyk). Na podstawie badań własnych przedstawiono bardzo ważne i złożone zagadnienie terapii kobiet uzależnionych od alkoholu, odbywających karę pozbawienia wolności (dr H. Karaszewska). Omówiono tematykę pilotażowych kompleksów penitencjarnych jako przykładu zmian w sposobie myślenia o karze pozbawienia wolności (dr E. Silecka-Marek).

W drugiej części konferencji, którą moderował dr hab. J. Bartoszewski, prof. ANS, prelegenci w wystąpieniach podejmowali bardzo ważne i aktualne zagadnienia dotyczące takiej problematyki, jak rola świetlic środowiskowych jako ważnych miejsc wsparcia dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym (dr M. Styczyńska), wyzwania w działalności Hufca Pracy w Koninie jako jednostki opiekuńczo-wychowawczej w resocjalizacji młodzieży (mgr A. Nowakowska-Pytlak). Omówiono także zagadnienie terapeutycznego uczestnictwa w życiu społecznym jako metodę budowania kompetencji społecznych w procesie reintegracji społecznej (mgr T. Naglewski). Dokonano analizy zagadnienia hiperestezji i jej znaczenia w resocjalizacji (dr hab. J. Bartoszewski, prof. ANS). Wskazano jak ważny jest profilaktyczny wymiar kompetencji medialnych (mgr M. Olejniczak). Przedstawiono zagadnienie kulturotechniki i jej znaczenia w procesie resocjalizacji (A. Maciejewska, D. Manikowski, A. Pęksińska). Konferencję podsumowała dr K. Król, prof. ANS.

Warto podkreślić, że po każdej wyżej omówionej części konferencji odbyła się dyskusja dotycząca zaprezentowanej tematyki. Natomiast jej moderatorzy uzupełniali własnymi komentarzami kwestie poruszane w referatach. Za niewątpliwie konieczne uznano dalsze zacieśnianie współpracy nauki z praktyką w celu podejmowania konkretnych, a nade wszystko skutecznych działań resocjalizacyjnych. Konferencja odbyła się 7 maja 2024 r. w trybie online. 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Kazimiera Król

O resocjalizacji i readaptacji online 7_05 (9)
O resocjalizacji i readaptacji online 7_05 (2)
O resocjalizacji i readaptacji online 7_05 (5)
O resocjalizacji i readaptacji online 7_05 (4)
O resocjalizacji i readaptacji online 7_05 (6)
O resocjalizacji i readaptacji online 7_05 (8)