fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Pięć nowych rodzajów studiów podyplomowych proponuje w nadchodzącym roku akademickim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Oprócz nowości jest jeszcze 15 innych, które się sprawdziły i od lat nie brakuje na nie chętnych.
 
Kształcenie ustawiczne, czyli rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji przez całe życie, to czynnik, który ma niebagatelny wpływ na wzrost gospodarczy i rozwój społeczny. Dzięki studiom podyplomowym, kursom i szkoleniom wzrasta mobilność na rynku pracy, bo daje możliwość zdobycia nowego zawodu – wyjaśnia dr Artur Zimny, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie. Dodaje, że każdego roku w różnych formach tego kształcenia uczestniczy co trzeci obywatel Unii Europejskiej w wieku od 25 do 64 lat.
A w PWSZ w Koninie? W czasie 15 lat jej działalności studia podyplomowe ukończyło tu ponad 3 tysiące osób, a ostatnim roku – 132. Warto pamiętać, że od dwóch lat słuchacze wybranych studiów podyplomowych mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego, ściśle związanych z problematyką studiów.
Ich oferta co rok się zmienia, podobnie jak potrzeby zainteresowanych. Od października 2014 r. ruszy aż pięć nowych propozycji:
 • animator czasu wolnego – dla tych, którzy prowadzą lub chcą prowadzić zajęcia w domach kultury, świetlicach, klubach, ogniskach, organizacjach samorządowych, pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) oraz podmiotach sektora prywatnego, zajmujących się organizacją rozrywki, wypoczynku i czasu wolnego (agencje eventowe, biura podróży, hotele);
 • asystent rodzinydla pracowników socjalnych oraz absolwentów kierunków studiów: praca socjalna, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, psychologia. Również dla zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu diagnozy problemów współczesnej rodziny, psychologii rodziny i różnorodnych form pomocy rodzinie. Studia przygotowują do zawodu asystenta rodziny, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – przede wszystkim dla nauczycieli oraz posiadaczy dokumentu o przygotowaniu pedagogicznym. Ukończenie tych studiów daje kwalifikacje do podjęcia pracy nauczyciela w przedszkolu lub klasach I-III w szkołach podstawowych;
 • opiekun i edukator domowy dziecka – dla absolwentów szkół wyższych. Studia dają wiedzę i umiejętności do opieki i pracy z dziećmi w wieku niemowlęcym, wczesnego dzieciństwa i przedszkolnym;
 • rachunkowość budżetowa.
 
Pozostałe proponowane studia podyplomowe to:
 • administracja samorządowa;
 • bankowość i analiza finansowa;
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe;
 • business English;
 • kompetencje pedagogiczne nauczyciela;
 • organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym;
 • podatki i skarbowość;
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja;
 • rachunkowość;
 • translacja z elementami biznesu – język niemiecki;
 • wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego;
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
 • zarządzanie jakością;
 • zarządzanie kadrami i prawo pracy.
 
Przyjęcie na studia podyplomowe nie wymaga zdawania egzaminów wstępnych, jedynie złożenia podania z załącznikami, w tym świadectwa ukończenia studiów wyższych. Kryterium naboru stanowi kolejność zgłoszeń. Studia trwają od dwóch do trzech semestrów. Zajęcia odbywają się w weekendy. Ich koszt waha się od 1200 do 1750 zł za semestr. Nie ma opłat rekrutacyjnych.
Uczelnia oferuje także kursy i szkolenia. Aktualnie kursy językowe: hiszpański, rosyjski, włoski (od 450 zł za semestr); szkolenia: informatyczne, psychologiczno-pedagogiczne (od 300 zł).
aria