fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Wobec licznych ostatnio nieodpowiedzialnych i niedopuszczalnych wypowiedzi osób uczestniczących w debacie publicznej, KRASP zwraca się do wszystkich uczestników dyskusji z apelem o zdecydowane zapobieganie i przeciwstawianie się mowie nienawiści. Wypowiedzi te, mające wpływ na kształt poglądów społecznych i wychowanie młodego pokolenia, muszą być wolne od języka nacechowanego wrogością, agresją i pogardą.

Mowa nienawiści obserwowana przez nas w ostatnim czasie zaskakuje skalą i natężeniem skrajnie złych emocji. Głosy, które propagują nietolerancję i retorykę pogardy, które bazują na wrogości, ksenofobii, insynuacjach, obraźliwych porównaniach i pomówieniach, przy równoczesnym braku argumentów i obiektywnych dowodów, muszą zostać wyeliminowane.

Zastępują one, niestety, coraz częściej rzeczową argumentację i dyskusję, tak ważną przecież w przestrzeni publicznej, oraz prowokują przenoszenie nienawiści werbalnej w wymiar społeczny i ewentualne działanie. Treści takie wypierają również z dyskusji i przekazu medialnego wypowiedzi wartościowe, rzeczowe, przyzwoite, pozytywne i wyważone, które nie są tak „atrakcyjne” i nie osiągają takiego „rozgłosu”.

Apelujemy również do mediów o niekierowanie się w przekazie „sensacją” wynikającą z faktu posługiwania się mową nienawiści, niektórym  uczestnikom dyskusji wydaje się bowiem ona jedynym sposobem „zaistnienia” w życiu publicznym. Zdecydowane piętnowanie tego typu zachowań będzie wyrazem braku naszej zgody na dalszą degradację poziomu debaty, mającą wpływ na kształtowanie poglądów i jakości życia publicznego. Brak reakcji wobec szerzących się oburzających wypowiedzi byłby z naszej strony zgodą na ich tolerowanie. Jako uczeni, a jednocześnie wychowawcy młodzieży, dostrzegamy ogrom szkód moralnych i intelektualnych w umysłach młodych ludzi, które są wynikiem tych społecznie nieakceptowalnych postaw.

Nie ma prawdy bez wolności słowa. Nie ma wolności słowa bez prawdy, ale wolność słowa nie zwalnia  z odpowiedzialności za nie.

KRASP, przyjmując prawdę i wolność słowa za podstawowe imperatywy funkcjonowania nowoczesnego demokratycznego społeczeństwa, apeluje do wszystkich uczestników dyskusji publicznych o odpowiedzialność za słowo. Dbajmy o najwyższe standardy wypowiedzi i szacunek dla innych!

Prezydium KRASP

prof. Wiesław Banyś
Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Przewodniczący KRASP

prof. Stanisław Bielecki
Rektor Politechniki Łódzkiej
Wiceprzewodniczący KRASP

prof. Ryszard Zimak
Rektor Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina 
Wiceprzewodniczący KRASP

Honorowa Przewodnicząca KRASP
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Uniwersytet Warszawski (rektor 2005-2012)

prof. dr hab. Witold T. Bielecki (od 01.10.2012)
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych

prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (rektor 2005-2012)
Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych

prof. dr hab. Witold Stankowski (członek stowarzyszony Prezydium)
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ)

prof. dr hab. Marian Gorynia
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Rektor Politechniki Gdańskiej
Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej

prof. dr hab. Jan Łaszczyk
Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

prof. Tomasz Miczka
Rektor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych

gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych

prof. dr hab. Janusz Moryś
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

prof. dr hab. Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Przewodniczący Komisji ds. Nauki

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

prof. Marcin Pałys
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Przewodniczący Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką

prof. dr hab. Jerzy Smorawiński
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej
Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia

prof. dr hab. Alojzy Szymański
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych

prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
 

Apel Prezydium KRASP o przeciwstawianie się mowie nienawiści