fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz prof. zw. dr hab. Sławomir Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego, podpisali 18 listopada 2015 r. umowę o współpracy  między uczelniami.

Ma ona polegać na współpracy w zakresie współdziałania w celu zapewniania wysokiego poziomu kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz rozwoju naukowego pracowników. Jest porozumieniem ramowym stanowiącym podstawę dla umów szczegółowych, jeżeli będą tego wymagały wspólne przedsięwzięcia.

W celu zapewnienia realizacji umowy  strony przewidują następujące formy współpracy: umożliwienie studentom PWSZ w Koninie korzystania z laboratoriów Uniwersytetu Opolskiego, uczestnictwo w konferencjach i seminariach, udostępnienie przez PWSZ w Koninie bazy dla prowadzenia studiów podyplomowych przez Uniwersytet Opolski, umożliwienie pracownikom Uniwersytetu Opolskiego, po pozytywnej ocenie przełożonych, prowadzenia zajęć dydaktycznych w PWSZ w Koninie, podejmowanie wspólnych badań i opracowań naukowych, umożliwienie  pracownikom dydaktycznym PWSZ w Koninie podejmowania studiów podyplomowych i doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet Opolski oraz przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych, publikowanie dorobku naukowego, podręczników i skryptów oraz udostępnianie baz danych komputerowych dotyczących dziedzin współpracy naukowej i dydaktycznej, wymianę publikacji i wydawnictw uczelnianych, wspólne publikacje.