fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Plakat KF 2015 4
 
 
 

Cel konferencji

W porozumieniu z przedstawicielami Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz po dokonanej analizie materiałów dotyczących teoretycznych aspektów wychowania fizycznego, odnotowano znaczącą lukę w zakresie praktyczno - metodycznych opracowań treści przedmiotu. Zapotrzebowanie na tego typu aktywność zostało już wcześniej wyrażane przez nauczycieli wychowania fizycznego zarówno podczas  konferencji metodycznych organizowanych przez ODN oraz podczas konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Stąd też celem konferencji jest promocja wychowania fizycznego poprzez łączenie twórczej refleksji badawczej z szeroko pojmowaną praktyką wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji ruchowej. Pragniemy zaprosić Państwa do wymiany poglądów  i doświadczeń w zakresie metodyki wychowania fizycznego ze szczególnym uwzględnieniem jej współczesnych trendów. Konferencja będzie także służyć nawiązywaniu kontaktów dydaktycznych nauczycieli, organizatorów i animatorów turystyki i rekreacji ruchowej z placówkami oświatowymi i akademickimi.
 
Planowana struktura konferencji
 1. Część teoretyczna (wystąpienia)
 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Rokita – Kierownik Katedry Zespołowych Gier Sportowych, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • dr hab. Jan Konarski – Zakład Teorii Sportu,  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • dr Krzysztof Wereszczyński  - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
 • mgr Anna Kamińska – doradca metodyczny, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
 1. Część praktyczna
 • warsztaty metodyczne
dr Ireneusz Cichy,   Katedra Zespołowych Gier Sportowych, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - "Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem piłek edukacyjnych "eduball"
 • prezentacja i komentarz metodyczny trzech wybranych lekcji wychowania fizycznego
    
 

Uczestnicy konferencji

Nauczyciele wychowania fizycznego, specjaliści turystyki i rekreacji, pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, pedagogiki.
 
 
 

Komitet organizacyjny

prof. nadzw. dr hab. Maciej Tomczak
doc. dr Janusz Kwieciński
doc. dr Edyta Bielik
doc. dr Karolina Waliszewska
dr Adam Kantanista
mgr Jarosław Jankowski
mgr Iwona Hudańska
mgr Ewa Janeczek
mgr Tomasz Elsner
mgr Robert Szymański
 
 
 

Zgłoszenie udziału w konferencji

Zgłoszenie należy przesłać do 10 września  2015 r. drogą elektroniczną na adres: <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany drogą elektroniczna do 11 września komunikacie nr 2.
 

Sekretariat konferencji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • doc. dr Janusz Kwieciński (+48 063 249 71 66; +48 728 358 534)
 • prof. nadzw. dr hab. Maciej Tomczak (tel. +48 601482178)
 • mgr Tomasz Elsner (tel. +48 888 130 750)
 • dr Adam Kantanista (tel. +48 668 172 613)
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koszty uczestnictwa

Koszty uczestnictwa  w konferencji wynoszą 50 zł i obejmują materiały konferencyjne, monografię naukową (obejmującą omawiane podczas konferencji zagadnienia, przykładowe konspekty lekcji wychowania fizycznego z komentarzem metodycznym), bufet kawowy.

Każdy z uczestników otrzyma także certyfikat potwierdzający udział w konferencji.
 
 
Opłatę konferencyjną należy uiścić do 11 września 2015 r. na konto:
Kredyt Bank S.A. o/Konin 67150014611214600275860000 z dopiskiem: „konferencja – ikf”
 
 

Zgłoszenie uczestnictwa
 

Publikacja prac – uwagi dla autorów

Zasady przygotowania tekstu do publikacji  w recenzowanej monografii naukowej są następujące:


 • Tekst artykułu należy przygotować w pliku programu Word
 • Tekst powinien być napisany czcionką o wielkości 12 punktów  (zachowana podwójna interlinia)
 • Objętość artykułu (łącznie ze spacjami) nie powinna być mniejsza niż 20 tys. znaków -  celem spełnienia wymogów koniecznych do uznania go za rozdział w monografii (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.10.2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową Dz.U. Nr 205, poz. 1489).
 • Struktura artykułu prezentującego wyniki badań empirycznych powinna zawierać następujące elementy: Wprowadzenie, Metodologia badań, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Bibliografia.
 •  Na pierwszej stronie należy zamieścić imię i nazwisko Autora/Autorów oraz afiliację. Na drugiej stronie należy zamieścić tytuł, streszczenie (do 250 słów) w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe (do 5) w języku polskim i angielskim.
 • Odwołania do pozycji bibliograficznych w tekście pracy zapisujemy poprzez podanie w nawiasie nazwiska autora i roku wydania pracy, np. (Strzelczyk, 2007). Gdy liczba autorów wynosi więcej niż 3, zamieszczamy nazwiska tylko 3 pierwszych autorów, np. (Harwood, Hardy, Swain i in., 2006). Kolejne odwołania w ramach jednego nawiasu oddzielamy średnikiem, np. (Naglak, 1979; Sozański, 2006).

  Zapis pozycji w bibliografii:

  Artykuł w czasopiśmie:

Kipp L., Amorose A.J. (2008). Perceived Motivational Climate and Self  Determined Motivation in Female High School Athlete. ,,Journal of Sport  Behavior”.2(31).s. 108-129.
 
Wiersza - Bazyl, M. (1978). Kwestionariusz do mierzenia motywu osiągnięć. „Przegląd Psychologiczny” nr 2.s. 355-368.

Książka:

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
 
Rozdział w pracy zbiorowej:
Guszkowska, M. (2004). Czym różnią się młodzi sportowcy od aktywnych ruchowo rówieśników? W: M. Mikołajczyk (red.), Korelaty psychologiczne aktywności ruchowej i sukcesów w sporcie (s. 107-117). Warszawa: PTNKF.