fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Rosnąca skala niedostosowania społecznego, przy jednoczesnym ciągłym poszukiwaniu nowych bardziej skutecznych metod pracy, a także konfrontacja teorii z praktyką były tematem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej”.

Zgodnie z zamierzeniem organizatorów spotkanie stało się płaszczyzną wymiany doświadczeń oraz refleksji teoretycznych i praktycznych dotyczących szeroko pojętej resocjalizacji. Uczestniczyli w nim pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni reprezentujący wiele krajowych ośrodków akademickich oraz przedstawiciele instytucji państwowych i pozarządowych zajmujących się resocjalizacją dorosłych i nieletnich. Ich wykładom przysłuchiwali się studenci resocjalizacji.

A było czemu się przysłuchiwać. Niezwykle ciekawe wystąpienia dotyczyły m.in. resocjalizacji stosowanej w świetle polityki karnej, mediacji w sprawach rodzinnych oraz karnych, readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne, wypalenia zawodowego funkcjonariuszy służby więziennej. Była również mowa o tatuażu więziennym jako formie komunikacji, psychoterapii możliwości w resocjalizacji sprawców przemocy domowej, kompetencjach medialnych w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu. Wyjaśniono znaczenie i rolę badań naukowych w profilaktyce zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży oraz wpływ zorganizowanej działalności pozalekcyjnej na zapobieganie patologii wśród nieletnich. Przedstawiono także rolę i zadania zakładu poprawczego jako instytucji resocjalizacyjnej.

Na konferencji nie zabrakło ważnego głosu podmiotów pozarządowych. Na przykładzie Stowarzyszenia Pro-Civium pokazano jak znaczącą rolę w powrocie byłych więźniów do społeczeństwa odgrywają organizacje pozarządowe, a przy okazji zaprezentowano opracowany przez Pro-Civium projekt zmiany przepisu dotyczącego prawa skazanego do ustanowienia swojego przedstawiciela w trybie art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego.

Warto podkreślić, że osoby prowadzące konferencję uzupełniały własnymi komentarzami kwestie poruszane w referatach. Wiele poruszanych tematów było także przedmiotem żywej dyskusji, bowiem jedne implikowały kolejne, również wiążące się z wyzwaniami dla współczesnej resocjalizacji. Za niewątpliwie konieczne uznano dalsze zacieśnianie współpracy nauki z praktyką w celu podejmowania konkretnych działań resocjalizacyjnych.

Konferencja odbyła się 1 grudnia 2020 r. w trybie on-line. Zorganizował ją Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Koninie przy współudziale Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Patronat nad konferencja objął Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.

Kazimiera Król/red. aria

konferencja „Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej”.
skutki polityki karnej - slajd
slajd podczas konferencji „Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej”.