fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Niemal 37 tys. euro, a więc ponad 170 tys. złotych otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie z unijnego Programu Edukacja. To kolejne zewnętrzne wsparcie, z którego skorzysta nasza uczelnia.

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021. Jego wartość to ok. 20 mln euro, które Polsce przekazały Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Celem dofinansowania jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych w sferze edukacji między naszym krajem a państwami-darczyńcami.

Na rozwój i mobilność

Nabór do programu był prowadzony w ramach czterech komponentów:

 • Profesjonalny rozwój kadry
 • Mobilność w szkolnictwie wyższym
 • Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego
 • Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego).

– Nasza uczelnia składała wnioski dotyczące komponentu pierwszego, a więc na profesjonalny rozwój kadry, i drugiego, czyli mobilność w szkolnictwie wyższym – wyjaśnia prorektor dr Karina Zawieja-Żurowska. – Pieniądze z rozwoju kadry zostaną przeznaczone na intensywne szkolenia przyczyniające się do rozwoju kompetencji zarządczych pracowników dydaktycznych naszej uczelni. Kraj, który będzie szkolił naszych wykładowców to Norwegia. Mamy na to z grantu 15 790 euro, co w przeliczeniu na złotówki wynosi jakieś 73 tysiące złotych – dodaje.

Natomiast 21 tysięcy euro, a więc 100 tysięcy złotych związanych jest z komponentem drugim. Mieszczą się w nim: 

 • wyjazdy nauczycieli akademickich, na okres od jednego dnia do sześciu tygodni, by prowadzić zajęcia dydaktyczne,
 • wyjazdy pracowników, na okres od jednego dnia do sześciu tygodni, w celu realizacji wizyt typu „job shadowing” (śledzenie bardziej doświadczonego pracownika i obserwowanie jego pracy), udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w określonej dziedzinie.

Wyjazdy do Islandii i Norwegii będą realizowane na zasadach programu Erasmus+.

Zobaczyć na własne oczy

Z Norwegią w ramach funduszy unijnych już współpracowaliśmy (projekt „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” w 2016 r.). Islandia to dla nas zupełnie nowy partner. Natomiast i jednego, i drugiego kraju Polacy nie odwiedzają zbyt często nawet turystycznie, warto więc skorzystać z takiej możliwości przy okazji wymiany w ramach programu. Na zachętę podajemy kilka ciekawostek:

 • Islandia liczy tylko 300 tys. mieszkańców, do tego na jej terenie jest dwa razy więcej owiec niż samych mieszkańców. Latem jest tam przez całą dobę jasno, więc można opalać się np. o północy. Niestety, są też całodobowe ciemności.
 • W norweskim Rjukan, w miasteczku znajdującym się 150 km na zachód od stolicy (Oslo) rozwiązano ten problem i zainstalowano system luster, zwany sztucznym słońcem, który rozświetla centralny punkt w mieście. Trzeba też dodać, że 98% energii elektrycznej w tym kraju pochodzi z hydroelektryczności.
 • Islandczycy używają słowa „hvelreki”, gdy chcą się pozdrowić i życzyć sobie powodzenia. W wolnym tłumaczeniu znaczy to „Niech Ci morze wyrzuci na brzeg całego wieloryba”.

A więc ruszajmy po wnioski i w drogę. Hvelreki!

aria

 

---------------------------

 

Going to completely new parts of Europe

Almost 37,000 EUR, i.e. over 170 thousand zlotys were received by the State University of Applied Sciences in Konin from the EU Education Program. This is another external support that our university will benefit from.

The Education Programme was established under an intergovernmental agreement on the implementation of the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA FM) for 2014-2021. Its value is approx. EUR 20 million, which was transferred to Poland by Iceland, Liechtenstein and Norway. The purpose of the co-financing is to reduce economic and social differences and to strengthen bilateral relations in the field of education between our country and the donor countries.

For development and mobility

Recruitment to the program was carried out under four components:

Professional staff development

Mobility projects in higher education

Institutional cooperation to improve the quality and alignment of vocational education and training (VET) and continuing vocational education

Institutional cooperation to improve the quality and adjustment of the educational offer at all levels and in all forms (excluding VET and continuing vocational education).

- Our university submitted applications for the first component, i.e. The professional development of the staff, and the second, i.e. Mobility projects in higher education - explains Vice-Rector dr Karina Zawieja-Żurowska. – The money from staff development will be used for intensive trainings contributing to the development of management competences of teaching staff at our university. The country that will train our academic teachers is Norway. We have a grant of EUR 15,790 for this, which translates to PLN 73,000 - she adds.

On the other hand, EUR 21,000, i.e. PLN 100,000, is related to the second component. It includes:

trips of academic teachers, for a period of one day to six weeks, to conduct classes, trips of employees, for a period of one day to six weeks, for the purpose of "job shadowing" visits (following a more experienced employee and observing their work), participation in seminars, trainings, workshops and conferences improving skills and broadening knowledge in a specific field.

Trips to Iceland and Norway will be carried out under the Erasmus+ program.

See for yourself

We have already cooperated with Norway under EU funds (project "SUSTMAN - Entrepreneurship, sustainable development and production for students of the State University of Applied Sciences in Konin" in 2016). Iceland is a completely new partner for us. On the other hand, Poles do not visit either country too often, even as tourists, so it is worth taking advantage of this opportunity during the exchange under the program. Here are some interesting facts for you:

Iceland has only 300,000 inhabitants, and there are twice as many sheep on its territory as the inhabitants themselves. In summer, it is bright there 24 hours a day, so you can sunbathe, for example, at midnight. Unfortunately, there are also round-the-clock darkness.

In the Norwegian town of Rjukan, 150 km west of the capital (Oslo), this problem has been solved by installing a system of mirrors, called an artificial sun, which illuminates the central point of the city. It should also be added that 98% of the electricity in this country comes from hydroelectricity.

Icelanders use the word "hvelreki" when they want to greet each other and wish each other good luck. In free translation, it means "May the sea throw you a whole whale ashore."

So let's set off to get the conclusions and hit the road. Hvelreki!

aria