fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Absolwent uzyska odpowiedni poziom sprawności fizycznej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Zdobędzie również wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i nauk o kulturze fizycznej oraz kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, a także środkami społecznymi na osobowość w celu przygotowania wychowanków do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała po zakończeniu edukacji.

Absolwent wychowania fizycznego ze specjalnością instruktorską PWSZ uzyska odpowiedni poziom sprawności fizycznej i przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie oraz otrzyma tytuł instruktora wybranej dyscypliny sportowej uprawniający-dający możliwość samodzielnego prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz  klubowych.

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne, specjalność: trener personalny będzie przygotowany do samodzielnej pracy zawodowej związanej z promowaniem zdrowego stylu życia, pomocy w definiowaniu i rozwiązywaniu celów klientów i innych grup odbioru, wdrażania do permanentnej aktywności fizycznej na każdym etapie edukacji, w każdym wieku oraz w każdym środowisku. Jego kompetencje do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu.

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne, specjalność gimnastyka korekcyjna pozna metody oceny, etiologię i patogenezę wad postawy i budowy ciała. Uzyska wiedzę z podstawowych zasad  korekcji wad postawy ciała i postępowania wobec osób z wadami postawy. Zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie wykorzystania ćwiczeń (kinezyterapia), masażu i innych metod fizjoterapeutycznych w korekcji wad postawy ciała.

Absolwent specjalności odnowa biologiczna pozna metody, techniki i zasady fizjoprofilaktyki, czyli możliwości zapobiegania chorobom cywilizacyjnym oraz metody i zasady stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach odnowy biologicznej.

 studenci kierunku wychowanie fizyczne