fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Zestawienie FE RP UE HERB

 

 

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie realizuje projekt pn.

„Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego

dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwiej

Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie możliwości zdobycia kompetencji i kwalifikacji dostosowanych do zmieniającego się profilu gospodarczego Wielkopolski Wschodniej.

Grupę docelową stanowią osoby mieszkające i/lub pracujące w Wielkopolsce Wschodniej, które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 18 lat, nastawione są na rozwój kompetencji lub kwalifikacji dopasowanych do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych Wielkopolski Wschodniej i wpisujących się w inteligentne specjalizacje.

W ramach projektu uczelnia zamierza objąć wsparciem 1539 osób, z czego 1125 uzyska kwalifikacje. Dzięki realizacji projektu uczelnia aktywnie włączy się w działania wspierające zmianę kwalifikacji i dostosowanie kompetencji pracowników do nowych warunków lokalnego rynku pracy, w szczególności w tzw. zawodach deficytowych, zasilających m.in. branżę transportowo-logistyczną, budowlaną i produkcyjną.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2024 roku do 31 lipca 2029 roku i obejmuje swoim zakresem realizację różnych form kształcenia wpisujących się w szczególności w inteligentne specjalizacje Wielkopolski Wschodniej (podregionu konińskiego), kluczowe z punktu widzenia subregionu regionalne inteligentne specjalizacje przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski, a także krajowe inteligentne specjalizacje.

Główne działania, jakie będą podejmowane w celu osiągnięcia rezultatów projektu, obejmują realizację BEZPŁATNYCH zajęć w trybie niestacjonarnym w następujących formach kształcenia:

 • studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) o profilu praktycznym na kierunkach:
  • automatyka i robotyka w zakresie: odnawialnych źródeł energii, metod projektowania wirtualnego,
  • mechanika i budowa maszyn w zakresie: odnawialnych źródeł energii, eksploatacji pojazdów i elektromobilności,
  • ogistyka w zakresie: transportu i spedycji, magazynowania i obsługi rynku;
 • studia II stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym na kierunku:
  • zarządzanie i inżynieria produkcji w zakresie: transportu i logistyki produkcji, przygotowania i organizacji produkcji;
 • studia podyplomowe w zakresie:
  • budownictwa energooszczędnego i alternatywnych źródeł energii,
  • logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
  • oszczędnego wytwarzania;
 • kształcenie specjalistyczne (3-semestralne kształcenie na 5. poziomie PRK) w zakresie:
  • odnawialnych źródeł energii,
  • gospodarki magazynowej;
 • kursy i szkolenia techniczne w zakresie:
  • eksploatacji pojazdów elektrycznych i wodorowych,
  • obsługi obrabiarek CNC,
  • instalacji pomp ciepła i klimatyzacji,
  • projektowania i instalacji systemów fotowoltaicznych,
  • projektowania stron internetowych,
  • programowania w języku PYTHON,
  • technologii łączenia;
 • szkolenia logistyczne w zakresie:
  • magazynowania,
  • metod optymalizacji produkcji,
  • transportu i logistyki;
 • specjalistyczne kursy językowe w zakresie:
  • języka angielskiego technicznego,
  • języka angielskiego logistycznego,
  • języka niemieckiego technicznego,
  • języka niemieckiego logistycznego.

Wszystkie ww. formy kształcenia będą realizowane w trybie niestacjonarnym (popołudniowo-weekendowym), co pozwoli ich uczestnikom pogodzić obowiązki rodzinne i zawodowe z edukacją na uczelni.

Z uwagi na praktyczny wymiar kształcenia w ramach projektu planuje się także doposażenie laboratoriów i pracowni:

 • laboratorium OZE;
 • laboratorium inżynierii logistycznej;
 • pracowni komputerowych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 12 259 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 8 581 300,00 zł

 

 

 

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027