fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

projekty norweskie logotypy

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie korzysta z dofinansowania projektu pn. „Intensywne szkolenia przyczyniające się do rozwoju kompetencji zarządczych pracowników dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie” o wartości 15.790,00 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5-dniowego szkolenia warsztatowego dla kadry ANS w Koninie – 16 dydaktyków pełniących obecnie lub mogących w przyszłości pełnić funkcje zarządcze na uczelni. Szkolenia mają na celu rozwijanie kompetencji osobowych, interpersonalnych, międzykulturowych i zarządczych, przygotowanie uczestników projektu do skutecznego pełnienia zarządzających i decyzyjnych ról w instytucji edukacyjnej, co przełoży się bezpośrednio na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i efektywną pracę zespołową.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • „Rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, zmierzających do rozwoju kultury jakości i lepszego zarządzania zasobami ludzkimi”
 • „Mechanizmy efektywnego zarządzania w sektorze edukacji; Rozwój kultury jakości i zarządzanie jakością w edukacji”
 • Komunikacja interpersonalna (efektywna komunikacja)
 • Efektywne zarządzanie zespołem (trening potencjału zarządczego)
 • HRM – efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności; rozwiązywanie konfliktów; kompetencje zarządcze; planowanie i wdrażanie ścieżek kariery

Szkolenia będą prowadzone przez 2 doświadczonych trenerów z Norwegii – osoby znające zarówno specyfikę funkcjonowania publicznej jednostki edukacyjnej, jak też mające wieloletnie doświadczenie zarządcze.

Okres realizacji projektu: 01.04.2022-30.06.2022

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

eeagrants.org 

 

Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku


projekty norweskie logotypy

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie korzysta z dofinansowania projektu pn. „Mobilność w szkolnictwie wyższym” o wartości 21.510,00 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Projekt polega na mobilności pracowników ANS (6 osób) oraz uczelni współpracujących: Oslo Metropolitan University, Norwegia (3 osoby) oraz Bifrost University, Islandia (3 osoby).

Okres realizacji projektu: 01.05.2022-30.09.2023.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

eeagrants.org

Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku


logotypy projektowe
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie otrzymała

prawie 2,5 mln zł ze środków  UE na utworzenie

Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

 

7 maja 2020 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie” (nr POWR.05.03.00-00-0017/19).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

Wartość Projektu: 2 454 671,32 zł., w tym
wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 068 796,98zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER 2014-2020.

Numer i nazwa osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.
Numer i nazwa działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
Obszar realizacji projektu: województwo: wielkopolskie, powiat: Konin, gmina: Konin

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, w tym utworzenie w strukturach Uczelni Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo.

Cele szczegółowe projektu to:

l) Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez dostosowanie programu kształcenia do oczekiwań rynku pracy i kompleksowe szkolenia metodyczne kadry naukowej i personelu technicznego;

2) Wzmocnienie praktycznego przygotowania studentów, poprzez zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodami symulacji medycznej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu oraz wzrost kompetencji w zakresie zmieniających się trendów epidemiologiczno-demograficznych;

3) Opracowanie programu rozwojowego PWSZ w zakresie kształcenia metodami symulacji medycznej podnoszące jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Koninie;

4) Utworzenie MCSM zgodnie ze standardami Ministerstwa Zdrowia.

Głównymi zadaniami zrealizowanymi w ramach projektu będą:

 • Prace adaptacyjne na potrzeby utworzenia MCSM,
 • Zakup wyposażenia do MCSM, w tym specjalistycznego sprzętu do symulacji,
 • Działania edukacyjne dla kadry dydaktycznej i technicznej, w tym organizacja i udział kadry tworzonego MCSM w szkoleniach metodycznych symulacji medycznej, medycznych szkoleniach specjalistycznych, szkoleniach dla kadry zarządzającej),
 • Działania edukacyjne dla studentów, doskonalące umiejętności zawodowe: udział w szkoleniach teoretycznych i praktycznych organizowanych stacjonarnie i w formie wyjazdowej,
 • Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych.

Założeniem funkcjonowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wykorzystaniu technik symulacyjnych, poprzez odtworzenie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej. Oznacza to, że kształcenie odbywa się przy wykorzystaniu najnowszej technologii. Dlatego w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej powstaną następujące pracownie:

 • sala symulacji wysokiej wierności,
 • pomieszczenie kontrolne,
 • sala do ćwiczeń umiejętności technicznych,
 • sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
 • sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie BLS
 • sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie ALS
 • sala egzaminacyjna OSCE

Pomieszczenia dydaktyczne zostaną wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt intensywnego nadzoru, system audio-video, symulatory wysokiej wierności oraz fantomy i trenażery, które w pełni symulują czynności życiowe człowieka. Dzięki temu studenci pielęgniarstwa będą mogli w warunkach zbliżonych do autentycznych sytuacji – zdobywać i doskonalić umiejętności oraz procedury ratujące zdrowie i życie pacjentów.


 

logotypy projekt

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
otrzymała 1 mln zł na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia
„Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości”

 

Umowę w tej sprawie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie podpisała z Ministrem Edukacji i Nauki 13 maja 2020 r. Celem programu jest wsparcie uczelni w realizacji zadań, które wpłyną na poprawę jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

Główne zadania projektu:

1. Doposażenie pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt specjalistyczny na potrzeby kierunków studiów z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych:

 • laboratorium elektrotechniki i elektroniki,
 • laboratorium diagnostyki,
 • pracowni fizyki,
 • pracowni informatycznej.

2. Utworzenie nowych specjalistycznych stanowisk oraz doposażenie istniejących pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt specjalistyczny na potrzeby kierunków studiów z zakresu nauk o zdrowiu:

 • pracowni diagnostyki laboratoryjnej,
 • pracowni badań fizykalnych,
 • pracowni dietetyki,
 • pracowni kosmetycznej,
 • pracowni podologii,
 • pracowni wizażu i stylizacji.

3. Doposażenie istniejących specjalistycznych pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt specjalistyczny na potrzeby kierunków studiów z zakresu nauk humanistycznych:

 • laboratorium językowego (w tym zakup kabiny do tłumaczeń symultanicznych).

4. Wzmocnienie praktycznego wymiaru kształcenia przez zakup nowoczesnych środków dydaktycznych służących rozwijaniu zasobów w zakresie kształcenia na studiach o profilu praktycznym:

 • sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządo­waniem,
 • oprogramowania specjalistycznego,
 • gier symulacyjnych,
 • pomocy dydaktycznych.

5. Poszerzanie liczby praktyków pracujących ze studentami przez włączenie przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych właściwych dla danego kierunku studiów w prowadzenie:

 • zajęć praktycznych i seminariów w siedzibach interesariuszy
 • dodatkowego przedmiotu pn. Wprowadzenie do praktyk
 • indywidualnych konsultacji dla studentów w obszarze praktyk zawodowych.

6. Ponadprogramowa aktywność szkoleniowa dla studentów poszerzająca ich kwalifikacje, szczególnie w zakresie specyficznych kompetencji oczekiwanych przez lokalne otoczenie społeczno-gospodarcze uczelni.

7. Doskonalenie kadry dydaktycznej uczelni.

8. Aktualizacja zasobów biblioteki i poprawa dostępności do elektronicznych źródeł wiedzy.