fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

OGŁOSZENIE LIKWIDATORA O LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA


OGŁOSZENIE ZARZĄDU O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ PWSZ W KONINIE W DNIU 29 LIPCA 2022 r. g. 9.00

 

W dniu 29 lipca 2022 r. o g. 9.00 odbędzie się w Sali 109 przy ul. Przyjaźni 1, walne zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie podjęcia uchwały o likwidacji/rozwiązaniu stowarzyszenia. 

W przypadku stwierdzeniu braku kworum, zgodnie ze statutem stowarzyszenia, zarządza się   drugie zebranie w podanym w ogłoszeniu terminie, czyli w dniu 29 lipca 2022 r. o godzinie 10.00, którego uchwały będą wiążące zgodnie ze Statutem stowarzyszenia, bez względu na kworum.

 

Proponowany Porządek obrad Walnego Zebrania/Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie:

1. Otwarcia zebrania, podpisanie listy obecności

2. Stwierdzenie kworum

3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza zebrania

4. Wystąpienie prezesa zarządu stowarzyszenia w sprawie wskazania przesłanek przemawiających za likwidacją stowarzyszenia oraz przedstawienie wniosku o samorozwiązanie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

5. Podjęcie uchwały o likwidacji/rozwiązaniu stowarzyszenia

6. Podjęcie uchwały walnego zebrania członków o wyborze likwidatora

7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji stowarzyszenia

8. Podjęcie uchwały o wyborze miejsca przechowywania dokumentacji stowarzyszenie po jego likwidacji

9. Zakończenie spotkania

 

PONIŻEJ PROPOZYCJE UCHWAŁ

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                                                                                                              Konin, ……………...

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

 

Uchwała nr ……..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

 

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.

Osobami w/w zostali wybrani:

1.    ………….  - Przewodniczący Zebrania

2.     …………- Sekretarz Zebrania

                                                                                                                       

 Sekretarz Zebrania                                                        Przewodniczący Zebrania

……………………                                                                                        …………………………………

  Prezes Zarządu

……………………………

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                                                                          Konin, …………………..

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

 

Uchwała nr …………………..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

o likwidacji Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 

Zgodnie ze statutem  walne zebranie członków podjęło decyzję o rozwiązaniu/likwidacji Stowarzyszenia.

 

Za uchwałą głosowało.... członków.

 

 Sekretarz Zebrania                                                          Przewodniczący Zebrania

……………………                                                                                  …………………………………

  Prezes Zarządu

……………………………

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                                                                             Konin, …………………..

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

 

Uchwała nr …………………..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

o wyborze likwidatora

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 

Zgodnie ze statutem 

walne zebranie członków podjęło decyzję o wyborze na likwidatora:

pana ……………………………………………………………………….

Likwidator będzie reprezentował stowarzyszenie jednoosobowo.

Za uchwałą głosowało.... członków.

 

 

 Sekretarz Zebrania                                                                                    Przewodniczący Zebrania

……………………                                                                                                                  …………………………………

  Prezes Zarządu

……………………………

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                                                                     Konin, …………………..

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

 

Uchwała nr …………………..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie

przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 

w związku z tym, że nie posiada stowarzyszenie na dzień likwidacji rządnego majątku

walne zebranie członków nie wskazuje żadnej organizacji na rzecz której można by przekazać majątek po likwidacji.

 

Za uchwałą głosowało.... członków.

 

 

 Sekretarz Zebrania                                                                     Przewodniczący Zebrania

……………………                                                                                                  …………………………………

  Prezes Zarządu

……………………………

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                                                                       Konin, …………………..

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

 

Uchwała nr …………………..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie

Wskazania miejsca przechowywania dokumentacji po likwidacji stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 

walne zebranie członków wybiera archiwum……………………jako miejsce, gdzie można przekazać na przechowanie dokumenty stowarzyszenia.

 

Za uchwałą głosowało.... członków.

 

 Sekretarz Zebrania                                                                        Przewodniczący Zebrania

……………………                                                                                                    …………………………………

  Prezes Zarządu           

……………………………

 

 


Konferencja

„Zmiany w edukacji i kształcenie młodzieży” to tytuł konferencji organizowanej przez PWSZ w Koninie, Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie.

Celem konferencji jest przybliżenie zmian, wyzwań i możliwych rozwiązań w nauczaniu, jakie zaszły lub zastosowano w czasach pandemii, upowszechnianie wyników badań dotyczących jej wpływu nie tylko na edukację, ale także rynek pracy, oraz zasad działania Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Konferencję przygotowano z myślą o ludziach związanych z kształceniem, a więc o dyrektorach szkół, wykładowcach, nauczycielach, pedagogach, psychologach szkolnych i doradcach zawodowych, ale też przedstawicielach władz samorządowych i organizacji pozarządowych regionu konińskiego i Wielkopolski. Wykładom będą towarzyszyć warsztaty.

Spotkanie odbędzie się 23 listopada.

Zapraszamy!

 

Program konferencji

 

Formularz zgłoszenowy

zmiany w edukacji i kształcenie młodzieży plakat
 


OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  Konin, 20.05.2021 r.

 

W dniu 22 czerwca 2021 r. o g. 12.00 odbędzie się w Sali 112, ul. Przyjaźni 1, walne zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zgodnie z zapisami statutu w przypadku braku quorum w  pierwszym terminie, walne zebranie członków odbędzie się w drugim terminie, w  tym samym dniu, o godz. 12.30 a jego uchwały będą ważne bez względu na ilość obecnych członków.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie:

 
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie kworum i sporządzenie listy obecności
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Omówienie w drodze dyskusji wizji dalszego funkcjonowania stowarzyszenia

5. Przedstawienie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej, sprawozdania finansowego i podziału zysku

6. Podjęcie uchwał u udzieleniu absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej.

7. Głosowanie uchwał dotyczących planu działania stowarzyszenia, planu finansowego i budżetu oraz pozostałych uchwał podanych poniżej pod ogłoszeniem.

8. Wolne wnioski

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                        Konin, ………………..

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

Uchwała …………

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.

Osobami w/w zostali wybrani:

1.     ……………. - Przewodniczący Zebrania

2.     ………………… - Sekretarz Zebrania

                                                                                                                       

 Sekretarz Zebrania                                     Przewodniczący Zebrania

……………………                                                                                                                                                                                                         …………………………………

  Prezes Zarządu

……………………………

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                     Konin, ………………….

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

Uchwała nr …………………..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

                        w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020 

Członkowie podejmują jednogłośnie zatwierdzającą uchwałę o przyjęciu zatwierdzonego uchwałą zarządu sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej za rok 2020, na które składają się:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy obrotowe 0,00zł,
 • rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r, który zamyka się wynikiem w kwocie 0,00zł.
 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                     Konin, ………………….

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

Uchwała nr …………………..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

                        w sprawie  przeznaczeniu nadwyżki finansowej.

 

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę, że ze względu na brak nadwyżki finansowej za rok 2020 - w związku z niewypracowaniem zysku w roku bilansowym nie nastąpi jego podział.

Przewodniczący Zebrania                                  Sekretarz Zebrania

……………………………                                 ……………………………

Prezes Zarządu

……………………………

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                     Konin, ………………….

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

Uchwała nr ………………..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium za rok 2020.

 • 1

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu/zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2020 r.

 • 2

Członkowie jednogłośnie udzielają absolutorium członkom Zarządu:

…………….. – prezes Zarządu

……………….. – wiceprezes Zarządu

………………. – członek Zarządu

Przewodniczący Zebrania                                    Sekretarz Zebrania

……………………………                                    ……………………………

Prezes Zarządu

……………………………

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                          Konin, dnia ………………..
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

Uchwała ………………….

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r. i udzieleniu jej absolutorium.

Przewodniczący Zebrania                                 Sekretarz Zebrania

……………………………………………..          ……………………………………………

 Prezes Zarządu

……………………………

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                        Konin, dnia ………………..
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

Uchwała …………      

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie przyjęcia planu finansowego
i budżetu na 2021 r.

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu planu finansowego i budżetu na 2021 r. – plan finansowy nie zakłada prowadzenia żadnej działalności odpłatnej przez stowarzyszenie oraz innej związanej z jakimikolwiek wydatkami, kosztami i przychodami poza wpływem darowizny w kwocie 492 zł ze strony członka zarządu stowarzyszenia na pokrycie kosztów obsługi przez biuro rachunkowe w kwocie 492 zł. brutto. Plan budżetu na 2021 r. zakłada bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy obrotowe 0,00zł, oraz rachunek zysków i strat, który zamyka się wynikiem w kwocie 0,00zł.

Przewodniczący Zebrania                                             Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                        ……………………………………………

 Prezes Zarządu

……………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                          Konin, ………………………….. 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

  Uchwała ………     

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie przyjęcia planu działalności na 2021 r.

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu planu działalności na 2021 r., stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zebrania                                                                                                        Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                     ………………………………………

 Prezes Zarządu

……………………………

Załącznik do Uchwały ………… Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół WSZ w Koninie z dnia ……………….

Plan działalności na 2021 r., Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 • Podjęcie prac przygotowawczych do włączenia się w obchody 25-lecia powstania PWSZ w Koninie
 • Przygotowania do organizacji zjazdu absolwentów
 • Podtrzymanie współpracy z PWSZ w Koninie w zakresie organizacji wspólnych wydarzeń jak konferencje, seminaria, spotkania itd. w celu promocji PWSZ w Koninie
 • Wspieranie przez Stowarzyszenie w miarę możliwości organizacji przez PWSZ w Koninie wszelkiego rodzaju wydarzeń otwartych, w których mogą brać udział absolwenci i przyjaciele PWSZ w Koninie.
 • Wspieranie w miarę możliwości PWSZ w Koninie w organizacji wydarzeń na rzecz społeczności lokalnych.
 • Działania na rzecz rynku pracy i kształcenia we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego ​i Zawodowego w Koninie.
 • Oferowanie darmowej pomocy doradczej członkom stowarzyszenia i absolwentom oraz studentom PWSZ w Koninie w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, pozyskiwania środków zewnętrznych itd.
 • Oferowanie darmowej pomocy doradczej członkom stowarzyszenia i absolwentom oraz studentom PWSZ w Koninie w zakresie rozwoju zawodowego (sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, negocjowanie umów itd.)
 • Prowadzenie w miarę potrzeb innych działań zgodnych ze statutem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie.
 • Realizację zadań powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                           Konin, ……………….
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

 Uchwała ………….    

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości.

Członkowie jednogłośnie podejmują uchwałę o przyjęciu bezterminowo obowiązującej w Stowarzyszeniu polityki rachunkowości upoważniając Zarząd Stowarzyszenia do dokonywania w niej w razie potrzeby zmian bez potrzeby zgody Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                     ………………………………………  Prezes Zarządu

……………………………

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                            Konin, …………………..
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

Uchwała …………………..   

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych..

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu obowiązującej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i upoważniają Prezesa Zarządu do dokonywania zmian bez potrzeby akceptacji przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                                 ………………………………

 Prezes Zarządu

……………………………

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  Konin, 25.02.2020 r.

W dniu 26 marca 2020 r. o g. 10.00 odbędzie się w Sali 117, ul. Przyjaźni 1, walne zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zgodnie z zapisami statutu w przypadku braku quorum w  pierwszym terminie, walne zebranie członków odbędzie się w drugim terminie, w  tym samym dniu, o godz. 10.30 a jego uchwały będą ważne bez względu na ilość obecnych członków.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie:

 
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie kworum i sporządzenie listy obecności
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Omówienie w drodze dyskusji wizji dalszego funkcjonowania stowarzyszenia

5. Przedstawienie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej

6. Podjęcie uchwały u udzieleniu absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej.

7. Głosowanie uchwał nad planem działania stowarzyszenia, planu finansowego i budżetu oraz pozostałych uchwał podanych poniżej pod ogłoszeniem.

8. Wolne wnioski

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                    Konin, ………………..

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

Uchwała …………

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.

Osobami w/w zostali wybrani:

1.     ……………. - Przewodniczący Zebrania

2.     ………………… - Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania                                                                                                                        Sekretarz Zebrania

……………………                                                                                                                                 …………………………………

  Prezes Zarządu

……………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                 Konin, ………………….

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

Uchwała nr …………………..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019 i przeznaczeniu nadwyżki finansowej.

 

 • 1

Członkowie podejmują jednogłośnie zatwierdzającą uchwałę o przyjęciu zatwierdzonego uchwałą zarządu sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej za rok 2019.

 • 2

Ze względu na brak nadwyżki finansowej za rok 2019, nie podejmuje się uchwały  o przeznaczeniu nadwyżki finansowej stowarzyszenia za rok 2019 r. na cele statutowe stowarzyszenia w roku następnym.

Przewodniczący Zebrania                                                                                                             Sekretarz Zebrania

……………………………                                                                                                             ……………………………

Prezes Zarządu

……………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                 Konin, ………………….

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

Uchwała nr ………………..

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium za rok 2019.

 

 • 1

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu/zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2019r.

 • 2

Członkowie jednogłośnie udzielają absolutorium członkom Zarządu:

…………….. – prezes Zarządu

……………….. – wiceprezes Zarządu

………………. – członek Zarządu

Przewodniczący Zebrania                                                                                                                   Sekretarz Zebrania

……………………………                                                                                                                ……………………………

Prezes Zarządu

……………………………

 

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                      Konin, dnia ………………..
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

 

Uchwała ………………….

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r. i udzieleniu jej absolutorium.

Przewodniczący Zebrania                                                                                                Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                                                  ……………………………………………

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………………………..
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

 

 

Uchwała …………      

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie planu finansowego
i budżetu na 2020 r.

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu planu finansowego i budżetu na 2020 r. – plan finansowy nie zakłada prowadzenia żadnej działalności odpłatnej przez stowarzyszenie oraz innej związanej z jakimikolwiek wydatkami, kosztami i przychodami. Plan budżetu na 2020 r. zakłada zero po stronie przychodów i zero po stronie wydatków.

Przewodniczący Zebrania                                                                                                                 Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                                                              ……………………………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        ………………………
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

 

 

Uchwała ………     

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie przyjęcia planu działalności na 2020 r.

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu planu działalności na 2020 r., stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zebrania                                                                                                        Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                                                  ……………………………………………

Załącznik do Uchwały ………… Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół WSZ w Koninie z dnia ……………….

Plan działalności na 2020 r., Stowarzyszenia Absolwentów

i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 • Podtrzymanie współpracy z PWSZ w Koninie w zakresie organizacji wspólnych wydarzeń jak konferencje, seminaria, spotkania itd.
 • Wspieranie przez Stowarzyszenie w miarę możliwości organizacji przez PWSZ w Koninie wszelkiego rodzaju wydarzeń otwartych, w których mogą brać udział absolwenci i przyjaciele PWSZ w Koninie.
 • Wspieranie w miarę możliwości PWSZ w Koninie w organizacji wydarzeń na rzecz społeczności lokalnych.
 • Działania na rzecz rynku pracy i kształcenia we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego ​i Zawodowego w Koninie.
 • Oferowanie darmowej pomocy doradczej członkom stowarzyszenia i absolwentom oraz studentom PWSZ w Koninie w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, pozyskiwania środków zewnętrznych itd.
 • Oferowanie darmowej pomocy doradczej członkom stowarzyszenia i absolwentom oraz studentom PWSZ w Koninie w zakresie rozwoju zawodowego (sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, negocjowanie umów itd.)
 • Prowadzenie w miarę potrzeb innych działań zgodnych ze statutem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie.
 • Realizację zadań powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                       Konin, ……………….
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

 

 

 

Uchwała ………….    

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości.

Członkowie jednogłośnie podejmują uchwałę o przyjęciu bezterminowo obowiązującej w Stowarzyszeniu polityki rachunkowości upoważniając Zarząd Stowarzyszenia do dokonywania w niej w razie potrzeby zmian bez potrzeby zgody Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                                                  ……………………………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………………..
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

 

Uchwała …………………..   

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych..

Członkowie podejmują jednogłośnie uchwałę o przyjęciu obowiązującej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i upoważniają Prezesa Zarządu do dokonywania zmian bez potrzeby akceptacji przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania

……………………………………………..                                                                  ……………………………………………


Uwaga członkowie SAiP PWSZ w Koninie.
Ogłoszenie o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie.
 
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, które odbędzie się
18 listopada 2019 r. o g. 14.00, pok. 117 , ul. Przyjaźni 1, Konin.
W przypadku braku kworum termin kolejnego zebranie ustala się na
18 listopada 2019 r., g. 14.30, sala 117 , ul. Przyjaźni 1, Konin.
 
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 18 listopada 2019 r. o g. 14.00, pok. 117 , ul. Przyjaźni 1, Konin.
 
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie kworum i sporządzenie list obecności
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Omówienie w drodze dyskusji wizji dalszego funkcjonowania stowarzyszenia oraz wyborów nowych władz stowarzyszenia

5. Przedstawienie sprawozdania z działaności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5. Udzielenie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej

6. Wybory nowych władz Stowarzyszenia

Stwierdzenie kworum

Prezentacja kandydatów

Głosowania uchwał dotyczących wyboru Zarządu stowarzyszenia oraz Komisji rewizyjnej
6. Wolne wnioski
 
 
Projekty uchwał poniżej:
 
 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, dnia ……………r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr ………………
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 

 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
Osobami w/w zostali wybrani:


1.     …............................................................. - Przewodniczący Zebrania
2.     …............................................................. - Sekretarz Zebrania
 
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                        ……………………………………
 
 
 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, dnia ……………r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr ………………
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 

 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdań oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.


 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                        ……………………………………
 
 
 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 

Członkowie stowarzyszenia obecni podczas głosowania podejmują uchwałę dotyczącą osobowego składu Zarządu Stowarzyszenia.

W wyniku głosowania w skład Zarządu weszli:

 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                   ………………………………

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 

Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą osobowego składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W wyniku głosowania w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia weszli:

  

 

Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                    ………………………………

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 

Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu został wybrany  spośród Członków Zarządu Stowarzyszenia i wybrany z drodze głosowania przez głosujących  w osobie ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ………………………………

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 

Członkowie Stowarzyszenia podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Pierwszy Wiceprezes Zarządu został wybrany  spośród Członków Zarządu Stowarzyszenia i wybrany w drodze głosowania w osobie ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ………………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 

Członkowie Stowarzyszenia podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Drugiego Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Drugi Wiceprezes Zarządu został wybrany  spośród Członków Zarządu Stowarzyszenia i wybrany w drodze głosowania w osobie ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ………………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został wybrany  spośród Członków Komisji Rewizyjnej  i wybrany w drodze głosowania w osobie ………………………………………………………….
 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ………………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 

Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany  spośród Członków Komisji Rewizyjnej  i wybrany w drodze głosowania w osobie …………………………………………….
 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                           ………………………………