fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

W trosce o jak najwyższą jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, na Wydziale jest podejmowanych szereg działań.

Do najważniejszych należy zaliczyć w szczególności:

  • przeprowadzanie ankiet wśród studentów, których celem jest ocena jakości pracy wykładowców i realizacji procesu kształcenia; ankiety przeprowadzane są cyklicznie, a ich rezultaty stanowią przesłankę do wdrażania możliwych usprawnień i udoskonaleń,
  • wdrożenie procedury weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych, która jest dokonywana przy wykorzystaniu programu Plagiat.pl; każdego roku weryfikacji poddawanych jest kilkaset prac licencjackich i magisterskich przygotowanych przez studentów poszczególnych kierunków prowadzonych przez Wydział,
  • wprowadzenie obowiązku umieszczania w pracach dyplomowych tytułu pracy i streszczenia w języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla danego kierunku studiów,
  • dokonanie oceny jakości kształcenia na Wydziale oraz sformułowanie zaleceń, których wdrożenie ma na celu doskonalenie jakości kształcenia; oceny dokonuje wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia.