fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Prezentacja kierunku GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

Forma studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Poziom studiów - II stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów - magister

Czas trwania - 2 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • opłata semestralna za studia niestacjonarne: 3000 zł

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów     

Nadrzędnym celem studiów  na  kierunku gospodarka i administracja publiczna jest przygotowanie absolwentów  do  podejmowania  decyzji  i  rozwiązywania  problemów  w  środowisku  zawodowym z uwzględnieniem wybranej specjalności tj. rachunkowość i finanse publiczne lub administracja i zarządzanie kryzysowe.


Moduły

administracja i zarządzanie kryzysowe - specjalność przygotowuje wykwalifikowanych kandydatów do zajmowania stanowisk w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związanych z zarządzaniem kryzysowym. Specjalność oferuje studentom możliwość usystematyzowania i poszerzenia wiedzy o zagadnienia związane z realizacją zadań zarządzania kryzysowego, a także przygotowuje absolwentów do podejmowania decyzji w sytuacjach klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa

rachunkowość i finanse publiczne - specjalność przygotowuje  wykwalifikowanych kandydatów do zajmowania stanowisk w instytucjach sektora finansów rządowych,  instytucjach sektora finansów samorządowych oraz w podmiotach zarządzających środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. Specjalność daje podstawy do dalszego kształcenia podyplomowego w zakresie specjalistycznym, m. in: doradztwa podatkowego, audytu lub zarządzania środkami publicznymi


Absolwent kierunku

 1. zna procedury postępowania administracyjnego w samorządzie terytorialnym,
 2. ma wiedzę na temat nowoczesnych sposobów organizacji administracji publicznej,
 3. zna metody gromadzenia, przetwarzania i interpretacji danych statystycznych dla lokalnych i regionalnych jednostek terytorialnych,
 4. umie zastosować procedury postępowania administracyjnego w samorządzie terytorialnym,
 5. uczestniczy w realizacji projektów dotyczących sfery gospodarczej, społecznej i zagospodarowania przestrzennego lokalnych jednostek terytorialnych,
 6. myśli i działa w sposób przedsiębiorczy z uwzględnieniem zadań i postaw właściwych dla podmiotów gospodarki i administracji publicznej.

Perspektywy zatrudnienia

 1. obszar administracji publicznej, w tym w administracji rządowej (ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy i izby skarbowe, agencje rządowe)
 2. administracja samorządowa, w tym m.in.: w urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe i zarządy powiatów, w spółki komunalne i w zakłady administracyjne
 3. obszar zarządzania kryzysowego: Wojsko Polskie, w tym WOT, Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, służby więzienne, służby celne, Straż Graniczna, Straż Leśna, agencje ochrony mienia itp.

 

 


Terminy naboru

I nabór: 24 czerwca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.

 


Kryteria naboru na kierunek gospodarka i administracja publiczna

 

Punkt nr I

Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: ekonomia, informatyka i ekonometria, administracja, zarządzanie, logistyka,  finanse i rachunkowość
(i pokrewnych)

 

Punkt nr II

Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na innych kierunkach po spełnieniu dodatkowych wymagań, tj. wykazania się zgromadzeniem co  najmniej 60 punktów ECTS w ramach określonych poniżej treści kształcenia. Kandydat na studia musi wykazać się posiadaniem punktów ECTS w każdej z trzech grup treści kształcenia (przedmiotów):

Grupa I: Ekonomia, finanse i metody ilościowe (w tym: matematyka, statystyka, ekonometria, badania operacyjne)

Grupa II: Przedsiębiorczość, zarządzanie, marketing i logistyka

Grupa III: Prawo (w tym administracyjne i gospodarcze)

Fakultatywnie – kandydat może uzyskać dodatkowe punkty ECTS wliczane do wymaganej liczby  60  punktów  ECTS  (uzyskanych  przez  danego  kandydata  na  studiach),  jednak  pod warunkiem  uprzedniego  spełnienia  warunku  dotyczącego  posiadania  punktów  ECTS w ramach obowiązkowych grup I-III:

Grupa IV: Nauki o państwie i polityce

Grupa V: Nauki o bezpieczeństwie i obronności

Grupa VI: Nauki o administracji i politykach publicznych

 

Max. liczba punktów możliwych do uzyskania - 50 pkt

 

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek