fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Prezentacja kierunku PEDAGOGIKA 

Forma studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Poziom studiów - I stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów -  licencjat

Czas trwania - 3 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • opłata semestralna za studia niestacjonarne: 2500 zł

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów  

Cel studiów pierwszego stopnia (profil praktyczny) na kierunku „pedagogika” w odniesieniu do kwalifikacji przyszłych absolwentów obejmuje:

 1. uzyskanie pogłębionej wiedzy dotyczącej wybranych zjawisk i teorii pedagogicznych oraz zależności między nimi, a także złożonych uwarunkowań i aksjologicznego kontekstu prowadzonej działalności pedagogicznej;
 2. nabycie umiejętności związanych z diagnozowaniem zjawisk zachodzących w wybranych wycinkach rzeczywistości pedagogicznej;
 3. nabycie umiejętności oce­niania i wy­ja­śniania zjawisk stanowiących przedmiot zainteresowania pedagogiki;
 4. nabycie umiejętności roz­po­znawania wpływu pro­ce­sów spo­łecz­nych na wychowanie i socjalizację;
 5. uzyskanie umiejętności przed­sta­wiania ure­gu­lo­wa­ń praw­nych do­ty­czą­cych dzia­łań instytucji oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, doradczych, itp.;
 6. nabycie umiejętności po­słu­gi­wania się ak­ta­mi praw­ny­mi zwią­za­ny­mi z podejmowaną aktywnością pedagogiczną;
 7. uzyskanie wie­dzy do­ty­czą­cej zna­jo­mo­ści za­sad two­rze­nia i re­ali­zo­wa­nia stra­te­gii związanych z działalnością pedagogiczną;
 8. nabycie umiejętności oce­niania ro­li pań­stwa, sa­mo­rzą­du i in­nych in­sty­tu­cji pu­blicz­nych oraz organiza­cji pozarządowych w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów opiekuńczo-wychowawczych/doradczych;
 9. nabycie umiejętności prze­pro­wa­dzania kry­tycz­nej ana­li­zy i in­ter­pre­ta­cji eks­per­tyz, raportów oświatowych, danych statystycznych i innych wyników badań obejmujących kwestie stanowiące przedmiot zainteresowania pedagogiki;
 10. nabycie umiejętności pla­nowania ba­da­ń pedagogicznych, przy za­sto­so­wa­niu no­wo­cze­snych tech­nik zbierania da­nych i na­rzę­dzi badaw­czych;
 11. nabycie umiejętności pla­nowania, mo­ni­torowania i oce­niania pro­gra­mów w ob­sza­rze pedagogiki;
 12. uzyskanie umiejętności ­pro­po­no­wania pod­ję­cia wła­ści­wych dzia­łań w za­kre­sie: opieki, wychowania, kształcenia, profilaktyki, poradnictwa, itp.;
 13. nabycie umiejętności iden­ty­fi­kowania ba­rie­r w optymalizacji rozwiązań pedagogicznych;
 14. zdo­by­cie umie­jęt­no­ści ję­zy­ko­wych w za­kre­sie dzie­dzin i dys­cy­plin na­uko­wych wła­ści­wych dla studiów na kie­run­ku pedagogika, zgod­nie z wy­ma­ga­nia­mi okre­ślo­ny­mi dla poziomu B2+ Euro­pej­skie­go Sys­te­mu Opi­su Kształ­ce­nia Ję­zy­ko­we­go;
 15. uzyskanie umiejętności przy­go­to­wy­wa­nia i pre­zen­to­wa­nia wy­stą­pień ustnych i prac pisemnych w zakre­sie dzie­dzin i dys­cy­plin na­uko­wych, wła­ści­wych dla stu­dio­wa­ne­go kierunku;
 16. uzyskanie umiejętności sa­mo­dziel­nego zdo­by­wania wie­dzy oraz po­dej­mo­wania niezależnych działań zmie­rza­ją­cych do rozwijania zdol­no­ści kie­ro­wa­nia wła­snym rozwojem ka­rie­ry za­wo­do­wej;
 17. uzyskanie umiejętności i świadomości tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia;
 18. uzyskanie umiejętności i świadomości zasad i wagi podejmowania inicjatyw, a także krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy;
 19. uzyskanie umiejętności i świadomości przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią;
 20. reprezentowanie postaw ukierunkowanych na stosowanie za­sa­d etycz­nych i ure­gu­lo­wa­ń praw­nych zwią­za­nych z wy­ko­ny­wa­nym zawo­dem;
 21. przy­go­to­wa­nie do kon­ty­nu­acji edu­ka­cji na stu­diach drugiego stop­nia, w szczególności w zakresie nauk społecznych.

Specjalności

doradztwo zawodowe i personalne - oprócz gruntowej wiedzy pedagogicznej posiada niezbędne umiejętności profesjonalnego wsparcia w zakresie planowania i projektowania ścieżek karier różnych odbiorców indywidualnych i grupowych; w toku kształcenia w ramach specjalności poznaje kwestie dotyczące funkcjonowania współczesnego rynku pracy w szerokich aspektach: socjologicznym, psychologicznym, prawnym oraz ekonomicznym; nabywa umiejętności związane z diagnozowaniem predyspozycji/kompetencji zawodowych, poznaje i potrafi stosować metody, formy i narzędzia doradcze. Jest w pełni przygotowany do odpowiedzialnego udzielania wsparcia w obszarze poradnictwa zawodowego i personalnego. Potrafi współpracować z różnymi podmiotami zajmującymi się doradztwem, poradnictwem zawodowym, rekrutacją, oceną i selekcją pracowników. Absolwent tej specjalności uzyskuje profesjonalne przygotowanie do pracy: w instytucjach doradztwa i pośrednictwa pracy, w instytucjach zajmujących się szkoleniami i polityką personalną, w instytucjach pozarządowych, jako szkolny doradca zawodowy (po uzyskaniu uprawnień do pracy na stanowisku nauczyciela),jako doradca personalny, jako doradca zawodowy, jako specjalista w biurach karier i działach personalnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich oraz podyplomowych

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - oprócz gruntowej wiedzy pedagogicznej posiada wiedzę i umiejętności, dzięki którym potrafi organizować i realizować różnorakie działania związane z opieką i wychowaniem nakierowanymi na pracę z: dziećmi, młodzieżą, rodziną, grupami, dorosłymi wymagającymi opieki. Absolwent trafnie rozpoznaje (diagnozuje) potrzeby jednostek i grup objętych opieką i wychowaniem (z uwzględnieniem specyfiki środowisk wychowania naturalnego i intencjonalnego). W toku kształcenia w ramach specjalności nabywa umiejętności związane z metodyką pracy opiekuńczo-wychowawczej (w różnych kontekstach: indywidualnym, grupowym, instytucjonalnym, itd.). Potrafi budować sieci wsparcia dla podmiotów objętych działalnością opiekuńczo-wychowawczą. Absolwent tej specjalności uzyskuje profesjonalne przygotowanie do pracy: w placówkach zajmujących się opieką i wychowaniem, w świetlicach środowiskowych, w placówkach interwencyjnych, w instytucjach pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży, w placówkach profilaktyczno-wychowawczych, jako wychowawca w systemie pomocy społecznej, jako pedagog szkolny (po uzyskaniu uprawnień do pracy na stanowisku nauczyciela), jako opiekun małego dziecka, jako opiekun osoby starszej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich oraz podyplomowych.


Perspektywy zatrudnienia

 1. Świetlice: szkolne, środowiskowe, wychowawcze
 2. Bursy, internaty, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe,
 3. Ogniska wychowawcze,
 4. Kluby dziecięce, żłobki,
 5. Domy dziecka, pogotowia rodzinne, pogotowia opiekuńcze,
 6. Instytucje wychowania pozaszkolnego, organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży, np. stowarzyszenia, fundacje,
 7. Instytucje oświatowe zajmujące się doradztwem edukacyjno-zawodowym,
 8. Biura karier, agencje zatrudnienia, pośrednictwo pracy, działy personalne,
 9. Instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym i szkoleniami,
 10. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne (pedagog).

 


Terminy naboru
 
I nabór: 26 czerwca 2023 r. - 31 lipca 2023 r.
II nabór: 1 sierpnia 2023 r. - 18 września 2023 r.


Kryteria naboru na kierunek pedagogika

Przedmiot zdawany na maturze:

Język obcy (1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)

Język polski

Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów (1 spośród: matematyka biologia, geografia, historia, WOS itp.)

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek