fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Postępowanie w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się prowadzą Komisje Weryfikujące, które dokonują oceny, czy i w jakim stopniu efekty uczenia się osiągnięte przez wnioskodawcę poza edukacją formalną odpowiadają efektom uczenia się zdefiniowanym dla rozpatrywanych modułów. 

Komisja Weryfikująca przeprowadza postępowanie weryfikujące efekty uczenia się w zespołach składających się co najmniej z 3 członków tej komisji, w tym przewodniczącego Komisji Weryfikującej.

Do zadań Komisji Weryfikującej oraz zespołów działających w ramach tej komisji należy:

  • określanie zakresu tematycznego poszczególnych egzaminów i formy weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi np. pytań testowych, zadań problemowych teoretycznych, zadań problemowych praktycznych itp.;
  • ustalenie harmonogramu weryfikacji efektów uczenia się;
  • przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się, w tym egzaminów z zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca i wystawienie ocen z weryfikacji efektów – ocena stopnia osiągnięcia efektów uczenia się;
  • dokumentowanie procesu weryfikacji efektów uczenia się;
  • wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia lub niepotwierdzenia efektów uczenia się.
Organem odwoławczym od decyzji Komisji Weryfikującej jest rektor. Wnioskodawca, kwestionujący wyniki postepowania potwierdzającego efekty uczenia się przeprowadzonego przez Komisję Weryfikującą może wnieść w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Komisji Weryfikującej, odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.